Меню сайту

Основні заходи щодо підвищення прибутку підприємства

Дослідники виділяють наступні складові економічної стійкості підприємств: виробничу, технологічну, організаційну, фінансову, ресурсну, інвестиційну, ринкову, інтерфейсну, соціальну та екологічну. З огляду на специфіку функціонування підприємств, вважається за доцільне виділити такі складові економічної стійкості, як виробнича, фінансова, ресурсна, соціальна та екологічна (рис 3.1). кожна із складових економічної стійкості детермінується рядом внутрішніх і зовнішніх чинників. Так, виробнича стійкість підприємства відображає ступінь використання та захищеності його виробничого потенціалу. Вона визначається рівнем технічної, технологічної й організаційної стійкості підприємства і характеризується рівнем прогресивності технологій та продукції, що виробляється, ступенем адекватності органірційної й виробничої структури підприємства обраній стратегії розвитку та ринковій кон'юнктурі (табл. 3.1).

Фінансова стійкість залежить від забезпеченості підприємства фінансовими ресурсами. Вона відображає збалансованість засобів і джерел їх формування, доходів та витрат, грошових і товарних потоків, оцінюється на підставі співвідношення власного й залученого капіталів підприємства, темпів нагромадження власних засобів у результаті (господарської діяльності, співвідношення довгострокових і поточних зобов'язань, забезпеченість матеріальних оборотних засобів власними джерелами. Про її послабленім свідчать зниження ліквідності, зростання кредиторської та дебіторської заборгованості.

Рис 3.1. - Основні напрями забезпечення економічної стійкості ВАТ «М’ясокомбінат»

Ресурсна стійкість характеризує забезпеченість виробництва основними видами ресурсів (матеріально-технічними, фінансовими, трудовими, інформаційними), їх якість, ефективність використання, наявність резервів тощо. Одним із найважливіших ресурсів ВАТ «М’ясокомбінат», є його працівники, без яких навіть автоматизоване виробництво буде недієздатним. З огляду на це окремою складовою економічної стійкості підприємства слід виділити соціальну стійкість, яка характеризує соціальну стабільність у їй виробничому колективі, умови праці, розмір мінімальної заробітної плати, середню заробітну плату, чисельність працівників, розмір заробітної плати яких нижчий від прожиткового мінімуму, заборгованість із заробітної плати тощо. Для підприємств оцінка соціальної стійкості є дуже важливою, оскільки низький рівень розвитку соціальної інфраструктури спричиняє зростання міграції кваліфікованих і молодих кадрів, внаслідок чого в підприємствах загострюються такі проблеми як плинність кадрів, їхня вікова структура й рівень кваліфікації.

Таблиця 3.1 - Цілі стійкості підприємства

Стійкість

Ціль

Чинники впливу

Економічна

Оптимальне використання підприємницького потенціалу; швидка адаптація до динамічних змін зовнішнього середовища; задоволення в довгостроковій перспективі потреб усіх учасників господарської діяльності

Державна політика; розвиненість ринкової інфраструктури; якість управління; організаційно-виробнича структура; територіальні особливості розміщення; розвиненість кооперації та інтеграції

Виробнича

Оптимальні пропорції виробництва забезпечення продукцією власних потреб та потреб ринку; збереження продуктивності виробництва в довгостроковій перспективі

Організаційно-виробнича структура; масштаб виробничої діяльності; прогресивність технології виробництва; забезпеченість матеріально-технічними ресурсами

Ресурсна

Забезпечення виробництва основними видами ресурсів; створення резервів основних ресурсів; створення умов для ефективного

Рівень ресурсного забезпечення; ступінь зносу матеріально-технічних засобів; якість і компактність розміщення земельних ділянок; демографічна ситуація на території розміщення підприємства

Фінансова

Фінансова забезпеченість підприємства; оптимальне співвідношення власного і залученого капіталів; збалансованість засобів і джерел їхнього формування; збалансованість доходів і витрат

Ступінь узгодження фінансових інтересів підприємства з інтересами навколишньої середовища; стан виробничого потенціалу; стан фінансових ресурсів; ступінь залежності від зовнішніх кредиторі ступінь збалансованості й комплексності фінансових інструментів у підприємстві.

Соціальна

Забезпечення соціальної стабільності у колективі; забезпечення працівникам необхідних умов праці; висока продуктивність праці

Якість і форма управління; рівень заробітної плати; освітній рівень кадрів; наявність і стан об'єктів соціальної інфраструктури

Екологічна

Збереження цілісності навколишнього природного середовища та здоров'я працівників

відповідність продукції екологічними стандартам; технологічний вплив на навколишнє середовище

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Економiчна ефeктивнiсть iнформацiних тeхнологiй в управлiннi пiдприємством при здiйснeннi ЗEД (на прикладі ПрАТ Рiвнe-Борошно)
З глобальним розвитком суспiльства, пiдприємств, i наукових тeхнологiй управлiння ними зростає роль сучасних iнформацiйних тeхнологiй. Бeз iнформацiйних тeхнологiй тeпeр важко уявити буд ...

Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві
Функціонування будь-якої системи управління пов’язано з циркуля-цією в ній інформації. Будь-який процес управління - перш за все, інфор-маційний процес, який передбачає виконання ...

Інноваційні процеси як шлях динамічного розвитку підприємства
господарювання виробництво нововведення Перехід економіки України до ринкового типу вимагає докорінних змін структури та якості праці, основного та оборотного капіталу, системи фінансів і ...

Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.