Меню сайту

Характеристика показників рентабельності

В умовах ринку від рентабельної роботи залежить життєздатність підприємства, його можливості нагромаджувати фінансові ресурси, забезпечувати інтереси інвесторів, і конкурувати з іншими підприємствами. Рентабельна робота підприємства визначається насамперед прибутком, який воно отримує, а показники рентабельності характеризують відносну доходність і визначаються в процентах до витрат чи капіталу. Виділяють три групи показників: рентабельність майна (всього авансованого капіталу чи вкладень у підприємство); рентабельність виробничих фондів і рентабельність продукції (всієї реалізації чи окремих виробів).

Основним визначником рентабельності майна є рентабельність підприємницької діяльності або норма прибутку на вкладений капітал у сферу виробництва. Таким показником є рентабельність виробничих фондів, яка визначається відношенням балансового прибутку до середньої вартості основних виробничих фондів і матеріальних оборотних засобів. Середня вартість матеріальних оборотних засобів визначається так само, як і середня вартість майна (за підсумком другого розділу аналітичного балансу-нетто). Цей показник можна оцінювати і за чистим прибутком.

Прибуток - це частина отриманого на вкладений капітал чистого доходу підприємства, що характеризує його винагороду за ризик підприємницької діяльності.

Щоб зробити висновок про рівень ефективності роботи підприємства, отриманий прибуток необхідно порівняти з понесеними витратами.

По-перше, витрати можна розглядати як поточні витрати діяльності підприємства, тобто собівартість продукції (робіт, послуг). Тут можливі різні варіанти визначення поточних витрат і прибутку, що використовуються у розрахунках.

По-друге, витрати можна розглядати як авансовану вартість (авансований капітал) для забезпечення виробничої та фінансово-господарської діяльності підприємства. Тут також можливі різні варіанти визначення авансованої вартості й визначення прибутку, що береться для розрахунку.

Співвідношення прибутку з авансованою вартістю або поточними витратами характеризує таке поняття як рентабельність. У найширшому, найзагальнішому понятті рентабельність означає прибутковість або дохідність виробництва і реалізації всієї продукції (робіт, послуг) чи окремих видів її; дохідність підприємств, організацій, установ у цілому як суб’єктів господарської діяльності; прибутковість різних галузей економіки.

Рентабельність безпосередньо пов’язана з отриманням прибутку. Однак її не можна ототожнювати з абсолютною сумою отриманого прибутку для більш наглядного розуміння показників, які характеризують рентабельність. Класифікація показників рентабельності.

Рентабельність показує рівень прибутковості від реалізації товарів і є одним із загальних показників діяльності підприємств. Рівень рентабельності розраховується відношенням одержаного прибутку до витрачених коштів на виробництво продукції або як відношення одержаного прибутку до обсягу реалізованої продукції.

Для аналізу показників рентабельності необхідно з облікових даних вибрати ту інформацію, яка використовується для розрахунків.

Таблиця 3.1- Комплексний аналіз розрахунку рентабельності за 2005 рік

№ п/п

Показники

Сума на кінець року. 2005, тис.грн.

1

Валовий прибуток від реалізації продукції

740,0

2

Прибуток з урахуванням фінансових результатів від інших видів діяльності

858,4

3

Прибуток по рядку 2 + амортизаційні відрахування

1075,4

4

Прибуток до виплати процентів (858,4+285)

1143,5

5

Чистий прибуток після сплати податків (858,4-245,5)

612,9

6

Середньо річна вартість активів по балансу

8861,35

7

Середньо річна вартість власного капіталу

6026,7

8

Обсяг реалізованої продукції

6782,0

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Визначення та аналіз доходів аеропорту (на базі матеріалів міжнародний аеропорт Харків)
Актуальність теми. Реалізація економічної стратегії розвитку підприємства здебільшого визначається обсягом доходу, який отримується. Так, від його розміру залежать можливості підприємств ...

Управління якістю продукції
В умовах переходу до ринку успіх кожного конкретного товаровиробника оцінюється за рівнем ефективності виробництва, зумовленої, насамперед, рівнем задоволення потреб суспільства з найме ...

Формування прибутку промислового підприємництва
В Україні відбуваються глибокі економічні перерви, обумовлені поверненням країни в річище загальних процесів світового розвитку. Йде корінна ламка старого механізму керування економікою, ...

Copyright © 2020. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.