Меню сайту

Аналіз показників фінансового стану підприємства

Завдання для виконання:

визначити показники ліквідності і платоспроможності;

на їх основі провести оцінку фінансової стійкості підприємства;

проаналізувати показники рентабельності в цілому по підприємству;

обґрунтувати вірогідність банкрутства Показники ліквідності і платоспроможності

Платоспроможність показує здатність підприємства погасити свої короткострокові борги (зобов'язання) за рахунок власних поточних активів (оборотних коштів).

. Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) - визначається як відношення поточних активів і витрат майбутніх періодів (II і III розділи Активу балансу) до загальної суми поточних зобов'язань і доходів майбутніх періодів (IV і V розділи Пасиву).

Коефіцієнт характеризує ступінь покриття поточних зобов'язань і ДМП за рахунок поточних активів і ЗМП. Оптимальним є співвідношення 2:1, а критичним 1. Воно показує, в скільки разів поточні активи і ДМП перевищують поточні зобов'язання (борги).

Чим більше коефіцієнт загальної ліквідності, тим привабливіше підприємство для потенційних кредиторів.

. Коефіцієнт термінової ліквідності - визначається як відношення швидко ліквідних активів (III частина Активу за мінусом виробничих запасів, молодняку тварин і худоби на відгодівлі) до суми короткострокових зобов'язань (III частина Пасиву балансу).

Оптимальною величиною коефіцієнта є 1, критичною - 0,5. Чим вище цей коефіцієнт, тим нижче фінансовий ризик і більше потенційних можливостей для залучення додаткових фінансових коштів.

. Коефіцієнт моментальної ліквідності (абсолютною) - відношення грошових коштів та їх еквівалентів до суми поточних зобов’язань та доходів майбутніх періодів.

Оптимальне значення коефіцієнта - 0,5. Критичне значення коефіцієнта - 0,2.

. Коефіцієнт ліквідності запасів

Кліквідн. зап. = (100+110+120+130+140) / (620+430+630)

Показує, якою мірою матеріальні цінності покривають поточні зобов'язання.

. Коефіцієнт ліквідності засобів в розрахунках

Кліквідн. ср. расч. = (150+160+170+180+190+200+210+250+270) / (620+430+630)

Показує, якою мірою очікувані надходження від дебіторів будуть використані для погашення поточних зобов'язань.

. Коефіцієнт співвідношення кредиторської і дебіторської заборгованості - показує, який розмір кредиторської заборгованості доводиться на 1 грн. дебіторської.

Ккред./деб. = (530+540+550+560+570+580+590+600) / (160+170+180+190+200+210)

Показує, якою мірою очікувані надходження від дебіторів будуть використані для погашення поточних зобов'язань.

. Коефіцієнт мобільності активів

Кмоб. акт. = (260+270) / 280

Показує, яку частину у валюті балансу займають оборотні активи.

. Коефіцієнт співвідношення активів

Котн. акт. = (260+270) / (080+270)

Показує рівень співвідношення між оборотними і необоротними активами.

ІІ. Оцінка фінансової стійкості підприємства за показниками фінансової стабільності і структури капіталу. Найважливішою характеристикою фінансового стану підприємства є його автономність (інвестиційна незалежність від зовнішніх джерел).

Характеризується фінансова стійкість показниками:

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Управлінський облік, аналіз і бюджетування витрат на матеріалах СГПП Рать
В сучасних умовах господарювання операційна діяльність підприємств досить широко розгалужена. Це виробництво і реалізація продукції, товарів, запасів, послуг, виконання робіт, реалізаці ...

Банківська система як інфраструктурний елемент сучасної ринкової економіки
Банківська система - одна з найважливіших та невід’ємних структур економіки. Її функціонування - запорука успіху проведення економічних реформ у сучасних умовах. У процесі становл ...

Витрати основної діяльності залізничного транспорту
Економічний аналіз є конкретною методологічною дисципліною. Ґрунтуючись на матеріалах інших економічних дисциплін і значною мірою узагальнюючи набуті студентами знання, він допоможе майб ...

Copyright © 2024. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.