Меню сайту

Методика оцінки доходу

За П(с)БО 3 дохід оцінюється за справедливою вартістю компенсації, яка була отримана або підлягає отриманню.

При фінансовій оцінці доходу та побудові бухгалтерського обліку істотним є правильне тлумачення двох різновидів доходу: валового та чистого.

Валовий дохід

містить у собі валовий приплив економічної вигоди, що його одержало (або має одержати) підприємство. Суми, які утримуються у формі податків (акцизний збір, додана вартість тощо), не становлять економічної вигоди. Тому вони виключаються із валового доходу та визначають процес формування чистого доходу.

Чистий дохід

- це зменшений валовий дохід на економічні елементи, які визначені законодавчо. До чистого доходу не включаються суми, які отримуються від імені третьої сторони, податок з продажу, мито, будь-які надані торговельні знижки.

Чистий дохід (Дч), отриманий чи очікуваний до отримання, визначається за формулою:

Дч = ДВ - П -ДТР - Зн -Уц - ПТ - М,

де ДВ - валова сума грошових коштів, яка надійшла або має надійти на рахунки в банку чи до каси підприємства;

П - податки, що підлягають перерахуванню до державного бюджету;

ДТР - доходи, отримані на користь третіх осіб (крім держави);

Зн - знижки;

Уц - уцінки;

ПТ - повернення товарів за умовами укладеного договору;

М - мито.

В окремих випадках оцінка доходу здійснюється за окремими правилами.

Наприклад: підприємство здійснило операцію обміну готової продукції або товарів (або послуг) на товари або послуги, готову продукцію, які є подібними по суті та вартості. У цьому випадку дохід не визнається.

Другий приклад. Була здійснена відстрочка платежу, внаслідок якої виникла різниця між справедливою вартістю та номінальною сумою грошових коштів (або їх еквівалентів), які отримані (або підлягають отриманню). Ця різниця визначається як дохід у вигляді відсотка.

Третій приклад. В окремих випадках дохід оцінюється за справедливою вартістю отриманих готових виробів, товарів або послуг, скоригованих на суму будь-яких переданих грошових коштів (або їх еквівалентів). Сума доходу у цьому випадку розраховується за формулою:

Дч = Вспр - ГК,

де Дч - дохід чистий;

Вспр - справедлива вартість отримання товарів;

ГК - сплачені за цією ж операцією грошові кошти або їх еквіваленти.

У тих випадках, коли неможливо достовірно оцінити справедливу вартість отриманих готових виробів (товарів або послуг), дохід визначається згідно зі справедливою вартістю переданих (товарів або послуг), скоригованих на суму будь-яких переданих грошових коштів (готових виробів або їх еквівалентів).

І нарешті, якщо дохід від операції не може бути достовірно оцінений і не існує ймовірності відшкодування понесених витрат, дохід не визнається, а понесені витрати визнаються як витрати звітного періоду. Коли зникають перешкоди достовірної оцінки цього доходу, він визнається.

Подібні статті по економіці

Формування і реалізація державної політики зайнятості в сучасних умовах на прикладі Харківського регіону
Актуальність теми дослідження. На етапі трансформування економіки України в ринкову проблеми формування ринку праці набувають статусу першочергових. У зв`язку з цим виникає необхідність ...

Аналіз власного капіталу в СВК Лиманський Очаківського району
Показником діяльності підприємства є його фінансовий стан який відображає всю інформацію про те чи інше підприємство що функціонує на території держави. Нині на території України є дуже ...

Економіка виробничо-господарської діяльності підприємства
собівартість економічний виробничий Практика господарювання на ринкових засадах підтверджує істину, що ефективність будь-якої виробничо-господарської та комерційної діяльності залежить на ...

Copyright © 2020. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.