Меню сайту

Визначення поняття доходу

Згідно з Національним та Міжнародним стандартами з бухгалтерського обліку термін «дохід» означає валовий приплив

(надходження) економічної вигоди протягом звітного періоду, який виникає у процесі звичайної діяльності підприємства. Коли ці припливи сприяють збільшенню власного капіталу, окрім збільшення, яке пов’язане з внесками акціонерів, то його називають прибутком, коли зменшенню - то збитком.

Концептуальне визначення валового доходу

, як збільшення економічних вигод, протягом звітного періоду в формі надходження (збільшення) активів чи зменшення зобов’язань, яке веде до зростання власного капіталу (крім вкладів власників), подане у статті 7 П(с)БО З, окремі статті Положення конкретизують це поняття по відношенню до таких операцій, як реалізація товарів і послуг (ст. 13), від участі у капіталі (ст. 26), дивіденди, відсотки (ст. 27), отримання доходів внаслідок використання іншими підприємствами активів даного підприємства (ст. 28) та інші (ст. 35).

Правило визнання доходу від продажу реалізації готової продукції, товарів - це дата, коли підприємство:

· передало значний ризик і винагороду від володіння товаром покупцю;

· не зберігає ні такої спадкоємності керівництва, яка звичайно пов’язана з володінням, ні ефективного контролю за реалізованими товарами;

· може достовірно виміряти суму доходу;

· має впевненість, що економічні вигоди внаслідок реалізації надійдуть;

· може із значним ступенем достовірності оцінити фактичні чи очікувані витрати (рис. 1.1).

Доходи включаються до складу об’єктів облікового процесу на підставі принципів нарахування та відповідності.

Рис. 1.1. Аналіз господарських операцій по продажу готової продукції, товарів щодо наявності критеріїв визнання доходу [13]

Тому доходи визнаються, коли вони відбуваються (а не тоді, коли отримуються або сплачуються грошові кошти), і відображаються в бухгалтерському обліку тих періодів, до яких вони відносяться.

Крім того, затрати визнаються у звіті про фінансові результати на основі прямого зв’язку між ними та отриманими доходами.

Застосування принципів нарахування та відповідності під час визнання доходу як елемента обліку про фінансові результати відбувається таким чином (рис. 1.2).

Доходи

види

підлягали отриманню та отримані у звітному періоді

підлягали отриманню, але не отримані у звітному періоді

отримані, але не підлягали отриманню у звітному періоді

визнання

доходи звітного періоду

доходи майбутніх періодів

Звіт про фінансові результати

Баланс

Фінансові звіти

Рис. 1.2. Визнання доходу у фінансовому обліку та звітах під час використання припущення нарахування

Для визначення моменту визнання доходу потрібно знати економічний зміст господарської операції, внаслідок якої отримується дохід. Внаслідок врахування вимог принципу превалювання змісту над формою дохід від реалізації може бути визнаний як на дату відвантаження, так до або після неї (рис. 1.3).

Рис. 1.3. Можливі дати визнання доходу від продажу (реалізації)

Разом з тим окремі види доходу мають певні особливості визнання. Це питання буде розглянуто після класифікації доходів.

Положенням (стандартом) БО 3 визначені три види доходів:

· продаж готової продукції (або куплених товарів);

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Аналіз господарської діяльності підприємства з виробництва харчових продуктів ТОВ ККС
Товариство з обмеженою відповідальністю "ККС" Товариство розташоване за адресою: 25014, м. Кіровоград вул. Аерофлотська, 28А Місце виробництва: 25005, м. Кіровоград, вул.. ...

Формування недержавного сектору економіки на прикл приватизації
На сучасному етапі стан економіки України характеризується спадом виробництва, збільшенням бюджетного дефіциту, поглибленням кризи неплатежів та соціального розшарування населення. Еконо ...

Шляхи удосконалення управління інвестиційною діяльністю підприємства (на прикладі ТОВ Бердичівський пивоварний завод)
інвестиційний менеджмент управління На сьогоднішній день в країні продовжує панувати кризова ситуація, яка негативно впливає на діяльність промислових підприємств - призводить до зменшенн ...

Copyright © 2020. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.