Меню сайту

Визначення поняття доходу

Згідно з Національним та Міжнародним стандартами з бухгалтерського обліку термін «дохід» означає валовий приплив

(надходження) економічної вигоди протягом звітного періоду, який виникає у процесі звичайної діяльності підприємства. Коли ці припливи сприяють збільшенню власного капіталу, окрім збільшення, яке пов’язане з внесками акціонерів, то його називають прибутком, коли зменшенню - то збитком.

Концептуальне визначення валового доходу

, як збільшення економічних вигод, протягом звітного періоду в формі надходження (збільшення) активів чи зменшення зобов’язань, яке веде до зростання власного капіталу (крім вкладів власників), подане у статті 7 П(с)БО З, окремі статті Положення конкретизують це поняття по відношенню до таких операцій, як реалізація товарів і послуг (ст. 13), від участі у капіталі (ст. 26), дивіденди, відсотки (ст. 27), отримання доходів внаслідок використання іншими підприємствами активів даного підприємства (ст. 28) та інші (ст. 35).

Правило визнання доходу від продажу реалізації готової продукції, товарів - це дата, коли підприємство:

· передало значний ризик і винагороду від володіння товаром покупцю;

· не зберігає ні такої спадкоємності керівництва, яка звичайно пов’язана з володінням, ні ефективного контролю за реалізованими товарами;

· може достовірно виміряти суму доходу;

· має впевненість, що економічні вигоди внаслідок реалізації надійдуть;

· може із значним ступенем достовірності оцінити фактичні чи очікувані витрати (рис. 1.1).

Доходи включаються до складу об’єктів облікового процесу на підставі принципів нарахування та відповідності.

Рис. 1.1. Аналіз господарських операцій по продажу готової продукції, товарів щодо наявності критеріїв визнання доходу [13]

Тому доходи визнаються, коли вони відбуваються (а не тоді, коли отримуються або сплачуються грошові кошти), і відображаються в бухгалтерському обліку тих періодів, до яких вони відносяться.

Крім того, затрати визнаються у звіті про фінансові результати на основі прямого зв’язку між ними та отриманими доходами.

Застосування принципів нарахування та відповідності під час визнання доходу як елемента обліку про фінансові результати відбувається таким чином (рис. 1.2).

Доходи

види

підлягали отриманню та отримані у звітному періоді

підлягали отриманню, але не отримані у звітному періоді

отримані, але не підлягали отриманню у звітному періоді

визнання

доходи звітного періоду

доходи майбутніх періодів

Звіт про фінансові результати

Баланс

Фінансові звіти

Рис. 1.2. Визнання доходу у фінансовому обліку та звітах під час використання припущення нарахування

Для визначення моменту визнання доходу потрібно знати економічний зміст господарської операції, внаслідок якої отримується дохід. Внаслідок врахування вимог принципу превалювання змісту над формою дохід від реалізації може бути визнаний як на дату відвантаження, так до або після неї (рис. 1.3).

Рис. 1.3. Можливі дати визнання доходу від продажу (реалізації)

Разом з тим окремі види доходу мають певні особливості визнання. Це питання буде розглянуто після класифікації доходів.

Положенням (стандартом) БО 3 визначені три види доходів:

· продаж готової продукції (або куплених товарів);

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Економічна діяльність
Економічна діяльність, як центральний і визначальний елемент економічної культури Економічній культурі характерна кожному з елементів економічної системи, усім видам, способам і ф ...

Ефективність використання оборотних коштів підприємства і шляхи її підвищення
кошти управління Господарсько-підприємницька діяльність неможлива без оборотних коштів. У процесі управління підприємством дуже важливо правильно визначити потребу в оборотних коштах. Вел ...

Державне регулювання підприємництва
Державне регулювання підприємництва є напрямом державної політики, спрямованим на вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між ре ...

Copyright © 2020. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.