Меню сайту

Основні напрямки вдосконалення процесу відтворення

За роки економічної реформи сільське господарство України зазнало значних внутрішньогалузевих змін та впливів структурних зрушень у зовнішньому середовищі. Передумовою цього стали: відхід держави від жорстко централізованого управління економікою, визнання на законодавчому рівні рівноправності державної та приватної форм власності, і як наслідок - створення на їх основі нових організаційних форм господарювання.

Розвиток економіки України розширює спектр проблем, пов'язаних із відтворенням основних засобів. Серед теоретичних і методичних питань, які потребують розширення масштабності та поглиблення розробки в контексті сучасних процесів в аграрному секторі України, слід виділити: удосконалення системи показників відтворення основних засобів; обґрунтування методичних підходів до вибору методу нарахування амортизаційних відрахувань залежно від особливостей використання основних засобів та потреб підприємства в їх оновленні: удосконалення функціонуючого механізму відтворення основних засобів, які є складовою майнових паїв колишніх членів колективних сільськогосподарських підприємств; обґрунтування механізму відтворення основних засобів біологічного походження; дослідження впливу витрат на утримання основних засобів біологічного походження; дослідження впливу витрат на утримання основних засобів на формування витрат підприємства; розробка методичних і методологічних підходів до вибору форм використання основних засобів на основі мінімізації витрат на їх утримання.

Дослідженням встановлено, що категорія “основні виробничі фонди” виникла в умовах соціалістичного способу виробництва і відображала існуючі відносини власності на засоби виробництва, її економічна суть була обґрунтована з врахуванням особливостей їх кругообігу і відшкодування. Авторами цього періоду категорія основних виробничих фондів трактувалась як частина авансованої вартості, представлена засобами праці, що беруть участь у виробничому процесі, зберігають речову форму, переносять свою вартість на продукт протягом кількох циклів у міру зносу, і одноразово відшкодовуються в новій натуральній формі, Тобто, основні засоби характеризувалися натурально-речовою категорією, а основні фонди - вартісною.

Категорія основних фондів є соціальне економічною, тому вона може існувати лише за певних соціально-економічних умов. При зміні таких умов, зокрема переходу до ринкової економіки, на зміну основним фондам введено в економічний оборот категорію основного капіталу, яка трактується як “частина капіталу у вигляді знарядь праці, що зберігає свою споживну вартість упродовж кількох циклів виробництва, переносячи її на продукт частинами в міру зносу”.

Досліджуючи проблему відтворення основних засобів (основного капіталу) встановлено, що у процесі свого кругообороту виробничі ресурси проходять три стадії: виробничу, грошову, товарну. Відповідно до цього економічний механізм відтворення основних засобів аграрних підприємств включає їх створення, виробниче використання, амортизацію і відновлення засобів праці в натурі.

В економічній теорії розглядаються дві форми відтворення - просте й розширене. При простому відтворенні відбувається заміна зношених основних засобів у натурі, в яких пройшов нормативний строк використання. При розширеному відтворенні основних засобів, крім заміни зношених, передбачається збільшення основних засобів, тобто їх нагромадження. Якшо при простому відтворенні весь обсяг новозведених основних засобів направляється лише на заміну зношених, то в другому випадку - як на заміну зношених, так і на нагромадження.

Окремі економісти-дослідники при визначенні типу відтворення основних засобів за критерій використовують вартісний вираз основних засобів, розуміючи під простим відтворенням вкладення в основні засоби в розмірах, які відповідають сумі нарахованої амортизації по діючих основних засобах, а під розширеним - вкладення в основні засоби в розмірах, які перевищують цю суму.

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах
У світовій системі економіки чималу роль грають колишні соціалістичні країни. До цієї групи відносяться країни, у яких довгий час існував соціалістичний режим. Розглянемо основні тенд ...

Вплив змін у вартості життя на розмір доходів
купівельний споживчий економічний населення Сучасна економіка є нестабільною і невизначеною. І це усім відомий факт, що був доведений багатьма вченими численну кількість разів. Влада з ...

Вольногорске скло
Скло – штучний матеріал який має такі властивості, як прозорість. Твердість хімічна стійкість, термостійкість. Крім того скло має властивості, які залежать від його прозорості. Завдяки цьому скл ...

Copyright © 2020. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.