Меню сайту

Методичні основи механізму відтворення та ефективного використання основних виробничих фондів

Основні фонди займають, як правило, основну питому вагу в загальній сумі основного капіталу підприємства. Від їх кількості, вартості, технічного рівня, ефективності використання залежать кінцеві результати діяльності підприємства: випуск продукції, її собівартість, прибуток, рентабельність, стійкість фінансового стану.

Узагальнюючими показниками використання основних фондів підприємства є: фондовіддача, фондомісткість, фондорентабельність, питомі капітальні вкладення на 1 грн. приросту продукції. Їх вираховують як відношення вартості випущеної або реалізованої продукції до вартості основних фондів основного виду діяльності.

Фондовіддача визначається за формулою:

Фв = ОП/ОФ (1.1)

де Фв - фондовіддача, грн.;

ОП - обсяг продукції, робіт, послуг, тис. грн.;

ОФ - середньорічна вартість виробничих основних фондів основного виду діяльності, тис. грн.;

Фондомісткість - обернений показник до фондовіддачі, свідчить про ефективність використання основних фондів на підприємстві. Вираховується відношенням вартості виробничих основних фондів до вартості продукції:

Фм = ОФ/ОП, (1.2)

де: Фм - фондомісткість.

Рентабельність розраховується як відношення балансового прибутку підприємства за звітний рік до середньорічної вартості виробничих фондів (активів):

РФ = БП/ОФ, (1.3)

де: РФ - фондорентабельність, тис. грн.;

БП - балансовий прибуток, тис. грн.

При розрахунку середньорічної вартості основних виробничих фондів враховується не тільки власні, але й орендовані основні виробничі фонди та не враховуються фонди, які законсервовані, резервні та ті, які здані в оренду.

Часткові показники використовуються для характеристики використання окремих видів машин, обладнання, виробничої площі, наприклад, середній випуск продукції на 1 м2 виробничої площі і т. д.

Залежно від результатів зміни споживної вартості основного капіталу виділяють:

просте відтворення, при якому досягається збереження споживної вартості основного капіталу;

розширене відтворення, при здійсненні якого споживна вартість та кількість основного капіталу підприємства зростає.

Просте відтворення відбувається шляхом проведення капітального ремонту та заміни застарілих об'єктів основного капіталу, розширене - шляхом проведення нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння, модернізації основного капіталу.

Проміжок часу, протягом якого відбувається процес формування, використання та відновлення споживної вартості основного капіталу, характеризується поняттям “цикл відтворення основного капіталу”. Основні стадії (етапи) циклу відтворення основного капіталу включають:

) створення основних засобів - планування та розподіл капітальних вкладень, проектування, здійснення капітальних вкладень;

) підготовка до експлуатації - введення в експлуатацію, освоєння основного капіталу;

) експлуатація основного капіталу - використання за цільовим призначенням, формування джерела його відновлення (амортизація вартості), часткова втрата споживної вартості, протидія втрати (відновлення) споживної вартості, капітальний ремонт, модернізація;

) завершення експлуатації основного капіталу - повна втрата споживної вартості, виведення його з експлуатації.

Вимірювальну систему відтворення основних засобів доцільно формувати на основі виділення трьох блоків показників, які включають:

показники руху основних засобів:

Коб - коефіцієнт обороту (відношення річної суми амортизації основних засобів до їх середньорічної вартості), що відображає швидкість обороту вартості авансованої в основні засоби;

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Визначення чисельності працюючих на підприємстві
Персонал підприємства - це сукупність фізичних осіб, що перебувають з фірмою як юридичною особою у відносинах, регульованих договором найму. Він являє собою колектив працівників з певно ...

Аналіз системи економічних відносин між господарюючими суб'єктами
Людині для існування необхідно виробляти життєві блага: продукти харчування, одяг, взуття, житло, транспортні засоби, меблі, засоби зв'язку, ліки та ін. Для виробництва благ потрібні ек ...

Шляхи підвищення рентабельності підприємства
Прибуток є однією з основних категорій товарного виробництва. Це передусім категорія, що характеризує відносини, які складаються в процесі суспільного виробництва. Суть фінансової дія ...

Copyright © 2019. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.