Меню сайту

Поняття, особливості та джерела відтворення основних засобів в аграрних підприємствах

Основні фонди - це найважливіша частина національного багатства країни. Розмір та якісний стан основних фондів характеризують рівень розвитку продуктивних сил. Вони є матеріальною основою організаційно-технологічних процесів. Основні фонди поділяють на виробничі і невиробничі.

Основні виробничі фонди беруть багаторазово участь у циклах виробництва, що повторюються, поступово зношуються і, не змінюючи своєї натуральної форми, по частинах переносять свою вартість на готовий продукт, утворюючи тим самим фонд відтворення. Грошові ресурси, які при цьому накопичуються, утворюють амортизаційний фонд, що використовується для відтворення засобів праці.

У практиці об’єкти стають основними фондами з моменту зачислення їх на баланс основної діяльності підприємства, організації чи установи, тобто, коли вони починають функціонувати як засоби праці. Порядок зарахування об’єктів до складу основних фондів обумовлюється відповідною інструкцією. Як виняток до складу виробничих основних фондів включають дорослу робочу і продуктивну худобу незалежно від її вартості, літературу технічних бібліотек виробничих підприємств і організацій.

Найвищі темпи зростання основних виробничих фондів спостерігаються в будівництві, оскільки розвиток цієї галузі значною мірою впливає на створення матеріальної бази інших галузей.

Основні невиробничі фонди функціонують триваліший час і поступово зношуються, але не беруть участі у виробництві матеріальних благ і тому втрачена ними вартість не переноситься на продукти і не утворює фонд відшкодувань. Відтворення втраченої ними вартості здійснюється за рахунок національного доходу.

Збільшення обсягу основних невиробничих фондів безпосередньо пов’язане з підвищенням рівня науки і культури, освіти і охорони здоров'я, із зростанням добробуту населення.

Основні фонди дуже різноманітніші за своїми натурально-предметним складом, призначенням залежно від ролі, яку вони відіграють у виробничому процесі. З метою проведення, обліку основних фондів і складання звітності, планування й інвентаризації, а також складання балансів основних фондів у практиці використовують класифікацію за окремими ознаками в якісно однорідні групи. Науково обґрунтована класифікація основних фондів дає змогу аналізувати структуру засобів праці, динаміка якої характеризує зміну пропорцій у народному господарстві і напрям її розвитку.

Усі основні фонди (засоби) підприємств за характером участі у виробничому процесі та функціонуванні в невиробничій сфері поділяються на три амортизаційні групи:

- перша група - будівлі, споруди, передавальні пристрої;

- друга група - автомобільний транспорт, меблі, офісне обладнання, електронно-обчислювальні машини та інше обладнання для автоматизованої обробки інформації. побутові прилади та інструменти, телефони, мікрофони, рації;

третя група - машини, устаткування і будь-які інші основні засоби,які не входять до першої та другої груп.

Ще основні фонди класифікуються так:

- за економічним призначенням: виробничі; невиробничі

за формами власності: державні; колгоспно-кооперативні; громадянських організацій; населення.

за галузями народного господарства: промисловості; сільського господарства; транспорту і зв’язку; будівництва; житлового господарства; комунального господарства і побутового обслуговування; охорони здоров'я, освіти тощо.

Для кожної галузі народного господарства, враховуючи її специфіку, класифікація основних фондів за натуральним (предметним) складом, виробничим призначенням конкретизується, але при цьому зберігається можливість приведення всіх галузевих класифікацій до народногосподарської. Наприклад, у промисловості в складі виробничих основних фондів виділяють промислово-виробничі і виробничі інших галузей народного господарства; у будівництві - виробничі основні фонди будівельного призначення і виробничі основні фонди інших галузей народного господарства [1].

Основна частина фондів надходить у сільське господарство з промисловості (машини, обладнання, інструменти), а решта (будівлі, багаторічні насадження) споруджується і виробляється безпосередньо в господарствах. У зв’язку з цим вартість основних фондів сільського господарства формується переважно в галузях промисловості і залежить від досягнутого в них рівня продуктивності праці.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5

Подібні статті по економіці

Аналіз і оцінка фінансово-економічного стану ДП Куп'янського лісового господарства
Фінансово-економічний аналіз являє собою оцінку фінансово - господарської діяльності підприємства в минулому, дійсному й передбачуваному майбутньому. Його ціль - визначити стан «фінанс ...

Антимонопольна політика держави і її місце у встановлення сучасних ринкових відносин в Україні
В економічній системі розвинутих країн світу оптимально поєднуються ринкові важелі саморегулювання народного господарства з державним регулюванням. Незважаючи на це, економіка цих країн ...

Загальна характеристика системи менеджменту підприємства
Формування ринкової економіки здійснюється шляхом запровадження нових суспільно-економічних відносин, які базуються на існуванні різних форм власності та способів господарювання. Адміні ...

Copyright © 2020. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.