Меню сайту

Економіна безпека агропромислових підприємств

Необхідність оцінки забезпечення економічної безпеки агропромислових підприємств регіону можна обґрунтувати через необхідність дотримання забезпечення продовольчої безпеки області та через необхідність стабільного функціонування та розвитку сільськогосподарського підприємства. В даному дослідженні ми обґрунтовуємо необхідність оцінки забезпечення економічної безпеки агропромислових підприємств регіону доводячи про наявність зв’язку між продовольчою безпекою регіону та економічною безпекою підприємств АПК регіону.

Згідно із Законом України "Про продовольчу безпеку України" продовольча безпека - це захищеність життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, за якої держава гарантує фізичну і економічну доступність та якість життєво важливих продуктів харчування населенню згідно з науково обґрунтованими наборами продуктів харчування, підтримує стабільність продовольчого забезпечення населення та забезпечує продовольчу незалежність [1].

Необхідність забезпечення продовольчої безпеки України вимагає підтримання відповідного рівня продовольчого самозабезпечення, що передбачає використання державної підтримки вітчизняних виробників сільськогосподарської продукції та вжиття заходів імпортного контролю з метою захисту власних виробників від іноземної конкуренції. Надійність забезпечення продовольчої безпеки полягає як у достатньому самозабезпеченні продуктами харчування, так і в наявності коштів для їх імпорту в необхідних обсягах за умов мінімальної потенційної вразливості продовольчого забезпечення населення в разі виникнення ускладнень з імпортом продовольства (відсутність валюти, зростання цін, ембарго тощо).

Відновлення та розвиток виробництва сільськогосподарської продукції та сировини, їх перетворення на готові до споживання продукти харчування покладається на підприємства АПК, від стану відносин між якими залежить вирішення самої проблеми продовольчої безпеки.

Таким чином, питання щодо формування ефективної системи економічної безпеки країни значною мірою пов'язані з необхідністю формування та вдосконалення організаційно-економічних відносин усіх суб'єктів агропромислового комплексу. З цих позицій проблема, що розглядається, поєднує й питання взаємодії інтересів як усіх учасників АПК, так і національних інтересів держави.

Гарантований рівень продовольчої безпеки передбачає, що усі громадяни країни мають можливість отримувати харчові продукти належної якості без зважання на їх соціальний статус чи прошарок. Як важливий параметр надійності системи продовольчої безпеки використовується показник виробництва зерна на одну особу населення [2, с. 42].

Сучасний стан споживання основних продуктів харчування на душу населення як по Україні в цілому, так і по Кіровоградській області характеризується значним зменшенням його обсягів відповідно до 1990 року, але неможна говорити, що він є критичним та являє собою реальну загрозу здоров’ю нації, продовольчій та національній безпеці країни. Доцільніше сказати, що він є задовільним, але не досить збалансованим за структурою споживання тих чи інших продуктів харчування [3, с. 138].

Треба звернути увагу на той факт, що коливання обсягів виробництва сільськогосподарської продукції повторюють коливання показника рівня економічної безпеки (рис. 1).

Рис. 1. Динаміка обсягів виробництва сільськогосподарської продукції Кіровоградської обл. та рівня економічної безпеки агропромислових підприємств регіону, 2005 - 2009 рр. (складено автором)

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Циклічність економічного розвитку, її природа та методи сучасного регулювання
Ринкова економіка, як відомо, прагне досягти рівноваги всіх процесів, що в ній відбуваються. Макроекономічна рівновага - це економічна рівновага на рівні держави. Для неї характерним є п ...

Ефективність використання оборотних коштів підприємства і шляхи її підвищення
кошти управління Господарсько-підприємницька діяльність неможлива без оборотних коштів. У процесі управління підприємством дуже важливо правильно визначити потребу в оборотних коштах. Вел ...

Аналіз динаміки матеріальних витрат та структура собівартості продукції в ПП Вебр
Формування ринкової економіки обумовлює розвиток аналізу на рівні окремих підприємств і їх внутрішніх структурних підрозділів, оскільки ці ланки (при будь-якій формі власності) складають ...

Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.