Меню сайту

Аналіз активів підприємства

При аналізі основних засобів та інших поза оборотних активів необхідно звернути особливу увагу на зміну абсолютних показників форми N1 за звітний період, яка відтворює рух основних засобів (зміну норм амортизації та груп розподілу основних фондів, вибуття та введення в експлуатацію нових).

Аналізується рух основних фондів та амортизаційних відрахувань за попередній та поточний роки (форма 11-ОФ (річна), дані аналітичного бухгалтерського обліку за звітний період). Звертається увага на основні фонди підприємства, які придбані, реалізовані, ліквідовані або здані в оренду протягом поточного року.

Коефіцієнт росту основних засобів

На початок 2012 року=3501/3519=0,99

На кінець 2012 року=3941/3501=1,13

Коефіцієнт відновлення основних засобів

На початок 2012 року=17311/3501=4,94

На кінець 2012 року=33296/3941=8,45

Коефіцієнт вибуття основних засобів

На початок 2012 року=4582/3519=1,3

На кінець 2012 року=3897/3501=1,11

Коефіцієнт зносу основних засобів

На початок 2012 року=3054/6555=0,47

На кінець 2012 року=4114/8055=0,51

Коефіцієнт придатності основних засобів

На початок 2012 року=1-0,47=0,53

На кінець 2012 року=1-0,51=0,49

Аналіз основних засобів ВАТ «Агропром» проводиться у табл. 2.8.

Таблиця 2.8 Аналіз основних засобів та інших поза оборотних активів ВАТ «Агропром»

Показники

На початок 2012 року

На кінець 2012 року

Відхилення

1. Наявність на початок року, тис. грн.

3519,0

3501,0

-18,0

2. Надійшло основних засобів, тис. грн.

17311,0

33296,0

+15985,0

3. Вибуло основних засобів, тис. грн.

4582,0

3897,0

-685,0

4. Наявність на кінець року, тис. грн.

3501,0

3941,0

+440,0

5. Сума зносу, тис. грн.

3054,0

4114,0

+1060,0

Частка основних засобів в активах

0,502

0,459

-0,043

Коефіцієнт росту основних засобів

0,99

1,13

+0,14

Коефіцієнт відновлення основних засобів

4,94

8,45

+3,51

Коефіцієнт вибуття основних засобів

1,3

1,11

-0,19

Коефіцієнт зносу основних засобів

0,47

0,51

+0,04

Коефіцієнт придатності основних засобів

0,53

0,49

-0,04

Частка основних засобів в активах являє собою узагальнюючий підсумок структурного аналізу і характеризує ступінь капіталізації активів в основні засоби зменшилась на 0,043 на та складає 0,459.

Показники руху основних засобів ВАТ «Агропром» свідчать, що збільшився коефіцієнт росту основних засобів, що свідчить про зростання вартості основних засобів. Коефіцієнт відновлення основних засобів збільшився на +3,51 що характеризує зростання інтенсивності введення в дію нових основних засобів на кінець 2012 року. Коефіцієнт вибуття основних засобів зменшився, що свідчить про те що інтенсивність вибуття основних засобів знизилась. Збільшився коефіцієнт зносу та зменшився коефіцієнт придатності основних засобів ВАТ «Агропром», що свідчить про погіршення їх технічного стану.

Таким чином, за результатами проведеного аналізу можна зробити висновок про погіршення стану активів ВАТ «Агропром».

Аналіз власних оборотних коштів

Підприємство незалежно від організаційно-правової форми та власності для здійснення своєї діяльності потребує достатнього обсягу фінансування, яке залежить від періоду обороту оборотних активів та відповідних їм пасивів.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5

Подібні статті по економіці

Інноваційно-інвестиційна діяльність підприємства
інноваційний інвестиційний економічний ефект Під інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємства розуміється сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і держави щодо реалізації ...

Тіньова складова національної економіки та напрямки протидії
Світовий історичний досвід господарювання показує, по-перше, що "тіньова" економіка у різних масштабах існувала практично у всіх економічних системах, по-друге, - багатогранні ...

Дефекти ринку та механізми їх усунення
З давніх часів існування людства ринок визначався як місце торгівлі товарами. Він і зараз існує у вигляді колгоспних ринків, де реалізуються, головним чином, продукти харчування. Є й реч ...

Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.