Меню сайту

Аналіз джерел власних коштів

При аналізі джерел власних коштів виявляється одна з важливих характеристик фінансового стану підприємства - його фінансова незалежність від зовнішніх джерел.

З цією метою обчислюється Коефіцієнт фінансової незалежності "автономії" (Кавт) як відношення загальної суми власних коштів до підсумку балансу.

Для визначення фінансової стійкості вираховують коефіцієнт фінансової стабільності (Кфс), який характеризує співвідношення власних та позикових коштів

Важливе значення у процесі аналізу джерел власних коштів має показник фінансового лівериджу (Фл), який характеризує залежність підприємства від довгострокових зобов'язань і визначається як відношення довгострокових зобов'язань до джерел власних коштів.

Проведемо оцінку джерел власних коштів ВАТ «Агропром» шляхом розрахунку наступних відносних показників ( табл. 2.6).

Коефіцієнт фінансової автономії

На початок 2012 року=5218/6969=0,749

На кінець 2012 року=7846/8594=0,913

Коефіцієнт стійкості фінансування

На початок 2012 року=(5218+615)/6969=0,837

На кінець 2012 року=(7846+484)/8594=0,969

Показник фінансового ліверіджу

На початок 2012 року=615/5218=0,118

На кінець 2012 року=484/7846=0,062

Таблиця 2.6 Аналіз показників джерел власних коштів ВАТ «Агропром»

Показники

Роки

Відхилення, +,-

На початок 2012 року

На кінець 2012 року

Коефіцієнт фінансової автономії

0,749

0,913

+0,164

Коефіцієнт фінансової стабільності

0,837

0,969

+0,132

Показник фінансового левериджу

0,118

0,062

-0,056

Коефіцієнт автономії характеризує частку власних коштів підприємства в загальній сумі авансованих коштів. У загальній сумі фінансових ресурсів частка власного капіталу не повинна бути меншою 50%. Що більше значення цього показника, то більшою є фінансова стійкість і незалежність його від кредиторів. Коефіцієнт автономії на кінець 2012 року збільшився з 0,749 до 0,913, і ризик появи фінансових труднощів у майбутньому знизився.

Перевищення власних коштів над позиковими вказує на те, що підприємство має достатній рівень фінансової стійкості і відносно незалежне від зовнішніх фінансових джерел. Нормативне значення Кфс повинно бути більшим 1.

Також позитивну динаміку мають показники, які характеризують співвідношення власного та позикового капіталу, зокрема збільшився коефіцієнт фінансової стабільності на 0,132.

Коефіцієнт фінансового левериджу характеризує співвідношення власного і позикового капіталу підприємства, він зменшився на -0,056.

Таким чином, за результатами аналізу коефіцієнтів фінансової стійкості можна зробити висновок про зниження питомої ваги позикових коштів та зростання рівня фінансової стійкості та довгострокової платоспроможності ВАТ «Агропром» та поліпшення структури капіталу підприємства.

Аналіз структури кредиторської заборгованості

Для проведення аналізу структури кредиторської заборгованості аналізу підлягають дані III розділу пасиву балансу "Розрахунки та інші пасиви", при цьому визначається частка окремих статей розділу в загальній сумі кредиторської заборгованості, а також відхилення значень цих статей на кінець звітного періоду відносно початку року (таблиця 2.7).

Особливу увагу необхідно звернути на наявність простроченої заборгованості перед бюджетом, позабюджетними фондами, по страхуванню, по оплаті праці та перед іншими кредиторами (за тепло, електроенергію, газ, воду).

В процесі аналізу необхідно дати оцінку умов заборгованості - умов заборгованих договорів з точки зору їх реальності і повноти. Треба звернути увагу на строки, обмеження використання ресурсів, можливості залучення додаткових джерел фінансування.

Таблиця 2.7 Структура поточної кредиторської заборгованості ВАТ «Агропром»

Кредиторська заборгованість

На початок 2012 року

На кінець 2012 року

Відхилення

Тис. грн.

% до суми заборгованості

Тис. грн.

% до суми заборгованості

Тис. грн.

% до с початку року

Кредит. заборг. за товари, роботи, послуги

33

3,72

40

15,15

7

21,2

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з бюджетом

29

3,27

20

7,58

-9

-31,0

- зі страхування

35

3,95

37

14,02

2

5,7

- з оплати праці

45

5,08

48

18,18

3

6,7

Інші поточні зобов'язання

744

83,97

119

45,08

-625

-84,0

Разом

886

100

264

100

-622

-70,2

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Дослідження рівня життя населення
Дослідження рівня життя населення є завжди актуальною темою, оскільки стосується безпосередньо основних пріоритетів суспільного розвитку людської цивілізації. Рівень життя населення я ...

Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах
У світовій системі економіки чималу роль грають колишні соціалістичні країни. До цієї групи відносяться країни, у яких довгий час існував соціалістичний режим. Розглянемо основні тенд ...

Форми організації суспільного виробництва
Природа не дає в готовому вигляді всього того, що необхідно для задоволення людських потреб. Все це люди видобувають в процесі виробництва. Таким чином, виробництво є основою життя людс ...

Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.