Меню сайту

План організаційно - економічних заходів для впровадження пропозицій

Алгоритм послідовності впровадження пропозицій для зручності аналізу викладемо у три етапи. Щодо виробництва рідких мінеральних добрив, для підприємства доцільно здійснити певний обсяг заходів за запропонованим алгоритмом:

1. Підготовка персоналу відповідно до вимог які стоять до таких спеціалістів.

2. Одночасно оновлення, ремонт, модернізація основних виробничих фондів, що будуть брати участь у новому виробництві.

3. Налагодження виробництва, чіткий контроль і дисципліна, оскільки такий вид діяльності є небезпечним і вимагає дотримання усіх встановлених техніки безпеки.

Запровадження електронної системи управління матеріальними запасами має відбуватись у такі етапи:

1. Підготовки усіх спеціалістів до такого нововведення(їх навчання).

. Закупівля інформаційних ресурсів і фізичних носіїв.

. Налагодження і дієвість.

Для надання нового виду послуг - паркування, вимагається для підприємства здійснити такі доповнення.

. Облаштування території для паркування (розмітка та ін.)

2. Купівля обліково-касового апарату.

. Розміщення оголошення для залучення клієнтів.

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

ВАТ створено з метою здійснення виробничо-господарської, комерційної та іншої діяльності та отримання на цій основі максимального прибутку.

Управління підприємством здійснює малочисельний адміністративний апарат, що забезпечений необхідними матеріальними та іформаційними ресурсами, що дозволяє ефективно здійснювати управління. Весь апарат управління є кваліфікованим і мають вищі та середньо спеціальну освіту. Організаційна структура є нетиповою і відповідає специфіці виробництва.

Забезпеченість підприємства основними фондами характеризується такими показниками: вартість необоротних активів в 2011 році становила 1026 тис. грн., що на 62 тис. грн. меньше ніж у 2009 році. Знос основних засобів є помірним і у 2011 році становив 41%. Позитивним є зростання коефіцієнта приросту основних засобів, зріст якого відбувся через введення основних засобів у 2011 році на суму 252 тис. грн.

Динаміка показників руху основних фондів є позитивна. Стан основних фондів не задовільний, але, враховуючи позитивну динаміку руху основних фондів, можна стверджувати, що в найблищі роки їх якісний стан покращиться. Фондоозброєність праці досить низька на підприємстві і склала 55,41 тис. грн. у 2011 р., що викликане високою вартістю основних фондів, левова частка яких складає будівлі і споруди.

Наведена динаміка чистого прибутку свідчить, що підприємство за останні 2010-2011 роки мало збитки від оптової торгівлі.

Для підвищення суми чистого прибутку для ВАТ «Львівхім» доцільно наростити обсяги оптової торгівлі, шляхом виходу на нові ринки збуту, розробляти нові продукти попит на які буде високий не лише у нашій країні, а й у ін. країнах, здійснюючи експорт. Одним із шляхів підвищення ефективності діяльності підприємства є якісне удосконалення діяльності, що може бути забезпечене при збільшені частки реінвестованих коштів.

На сьогодні ВАТ «Львівхім» є не прибутковою організацією з перспективними можливостями розвитку, які дозволяють йому при мінімальних (відносно) капіталовкладення отримувати міліонні прибутки. Впровадження запропонованих пропозицій дасть змогу вийти підприємству на якісно новий рівень надання послуг з реалізації хімічних речовин. Впровадження викладених пропозицій у діяльність дасть змогу для підприємства при мінімальних витратах збільшити власний прибуток, забезпечуючи при цьому добробут власників (акціонерів) і зростання ринкової вартості ВАТ «Львівхім».

ціновий збутовий фінансовий управління

Подібні статті по економіці

Інноваційні напрями регіонального розвитку
У сучасних умовах господарювання інноваційна діяльність служить могутнім каталізатором розвитку економіки, тому що вона являє собою інструмент конкуренції. Сьогодні Україна пережива ...

Економіка енергетики
Методичні вказівки щодо проведення лабораторних занять з дисципліни „Економіка енергетики” для студентів спеціальності «Теплоенергетика». Укладачі: Поліщук І.Г., к.е.н., доцент Відповід ...

Управління якістю продукції
В умовах переходу до ринку успіх кожного конкретного товаровиробника оцінюється за рівнем ефективності виробництва, зумовленої, насамперед, рівнем задоволення потреб суспільства з найме ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.