Меню сайту

Загальна характеристика ВАТ «Львівхім»

ВАТ "Львiвхiм" - акцiонерне товариство по виробництву, постачанню та зберiганню хiмпродукцiї. Пiдприємство ВАТ "Львiвхiм" було створено понад 60 рокiв тому як державне пiдприємство по постачанню та зберiганню хiмпродукцiї. У 1992 р. на базi державного пiдприємства було утворено орендне пiдприємство "Львiвхiм" яке у 1995 р. було приватизовано в процесi приватизацiї шляхом акцiонування i переiменовано у ВАТ "Львiвхiм". До складу пiдприємства входять склади хiмпродукцiї розташованi в м. Львовi та база наливної хiмiї, що розташована в смт. Куликiв. Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

Інформація про підприємство. ВАТ "Львiвхiм" розташоване на двох земельних дiлянках площею 4,37 га. Головний офiс, склади гумовотехнiчних виробiв та лакофарбової продукцiї розташованi у пiвденно-схiднiй частинi м. Львова по вул. Механiчнiй, 2 та займають площу 0,266 га. Пiд забудовою знаходиться 0,126 га. Пiд твердим покриттям 0,123 га., пiд озелененням 0,018 га. До складiв пiдведено пiд'їзднi шляхи з твердим покриттям. Рельєф мiсцевостi проммайданчика рiвний. Кiлькiсть працюючих складає 28 чол. Склади рiдкої та сипучої хiмiї знаходяться за межами м. Львова у смт. Куликiв Жовкiвського р-ну Львiвської обл. i займають площу 4,09 га. Пiд забудовою знаходиться 0,374 га., пiд твердим покриттям 1,798 га., пiд озелененням 1,927 га. До територiї хiмбази та на її територiї пiдведено автопiд'їзди з твердим покриттям та пiд'їздна залiзнична колiя. Житлова забудова, дошкiльнi та шкiльнi установи в санiтарно - захисну зонку не попадають. Рельєф мiсцевосцi рiвний. Кiлькiсть працюючих - 17 чол. Перспектива розвитку товариства залежить вiд потреб споживачiв в постачаннi хiмiчної продукцiї. Змiн в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не вiдбувалось.

Підприємство діє згідно з положеннями Статуту, а також діючого законодавства України. Емітет користується та розпоряджається майном, що йому належить, має самостійний баланс, поточні та інші рахунки, круглу печатку, штампи, бланки з найменуванням підприємства, власний товарний знак, емблему.

Інформація про державну реєстрацію емітента : Серія і номер свідоцтва: ААВ №478742; Дата державної реєстрації : 12.10.1995; Орган, що видав свідоцтво: Виконавчий комiтет ЛМР; Зареєстрований статутний капітал (грн.): 1319982.00; Сплачений статутний капітал (грн.): 1319982.00.

Банки, що обслуговують емітента: Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті: Захiдне ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк"; МФО банку: 325321; Поточний рахунок: 26005053804402. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті: Захiдне ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк"; МФО банку: 325321; Поточний рахунок: 26005053804402.

У випадку необхідності товариство одержує дозволи, ліцензії, патенти, на відповідні види діяльності відповідно до вимог діючого законодавства.

У порядку диверсифікації для досягнення поставленої мети Товариство здійснює також іншу діяльність, яка не заборонена законодавством України.

Подібні статті по економіці

Державний бюджет. Дефіцит бюджету
ХХ століття визначилось значним розвитком суспільства і, як результат цього, розвитком держави взагалі. Однією з найважливіших передумов розвитку та існування сучасної демократичної де ...

Визначення та аналіз доходів аеропорту (на базі матеріалів міжнародний аеропорт Харків)
Актуальність теми. Реалізація економічної стратегії розвитку підприємства здебільшого визначається обсягом доходу, який отримується. Так, від його розміру залежать можливості підприємств ...

Визначення чисельності працюючих на підприємстві
Персонал підприємства - це сукупність фізичних осіб, що перебувають з фірмою як юридичною особою у відносинах, регульованих договором найму. Він являє собою колектив працівників з певно ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.