Меню сайту

Аналіз фінансового стану підприємства

Під аналізом фінансової звітності підприємства розуміють виявлення взаємозв'язків і взаємозалежностей між різними показниками його фінансово-господарської діяльності, включеними в звітність.

Результати аналізу дозволяють зацікавленим особам і організаціям приймати управлінські рішення на основі оцінки поточного фінансового положення і діяльності підприємства за попередні роки.

Джерелом інформації для проведення даного аналізу є наступні форми бухгалтерської звітності:

Баланс підприємства за 9 місяців 2010 рік (форма №1) (додаток В);

. Баланс підприємства за 9 місяців 2009 рік (форма №1) (додаток Г);

Звіт про фінансові результати за 9місяців 2010 року (форма №2) (додаток Д);

. Звіт про фінансові результати за 9 місяців 2009 року (форма №2) (додаток Е).

Здійснимо по балансу аналітичне угрупування активу і пасиву.

Актив балансу містить інформацію про розміщення капіталу, який мається у розпорядженні підприємства, тобто про вкладення його у конкретне майно та матеріальні цінності, про залишки вільних грошових коштів, тощо.

Згідно бухгалтерської звітності підприємства загальна вартість майна підприємства складає підсумок балансу (ряд. 280=9494,0тис.грн., вартість необоротних коштів, дорівнює підсумку першого розділу активу балансу (ряд .80 = 3013,0тис.грн.), вартість мобільних (оборотних) коштів є підсумком другого та третього розділів активу балансу (ряд.260+ряд.270= 6481,0тис.грн). Проведемо більш детальний аналіз статей балансу.

Отриманий аналітичний баланс дозволяє визначити ряд найважливіших характеристик фінансового стану підприємства (табл. 2.3.1).

Таблиця 2.3.1

Аналітичне угрупування й аналіз статей активу і пасиву балансу за

місяців 2010 року

Найменування показників

Форма звітності, код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Абсолютне зростання, тис.грн. (гр5-гр3

Коефіцієнт зростання (гр5/гр3)

сума, тис. грн

питома вага, %

сума, тис. грн.

питома вага, %

1

2

3

4

5

6

7

8

Необоротні активи, у тому числі:

ф.1 ряд. 080

3126

29,96

3013

31,74

-113

0,96

Нематеріальні активи

ф.1 ряд. 010

0

0,00

5

0,17

5

-

Основні засоби

ф.1 ряд. 030

2877

92,03

2759

91,57

-118

0,96

Інші необоротні активи

ф.1 ряд. 050 +ряд. 060 + ряд. 070

249

7,97

249

8,26

0

1,00

Оборотні активи, всього, у тому числі:

ф.1 ряд. 260

7290

69,87

6459

68,03

-831

0,89

Запаси

ф.1 ряд.100+ ряд.110+ряд.120+ ряд.130+ ряд.140

5938

81,45

5269

81,58

-669

0,89

Дебіторська заборгованість (товари, роботи)

ф.1 ряд. 160

984

13,50

646

10,00

-338

0,66

Грошові кошти

ф.1 ряд.230+ ряд.240

279

3,83

271

4,20

-8

0,97

Інші оборотні активи

ф.1 ряд. 150 + ряд.170+ ряд.180+ ряд.190+ ряд.200+ ряд.210+ряд.220 + ряд.250

89

1,22

313

4,85

224

3,52

Витрати майбутніх періодів

ф.1 ряд. 270

17

0,16

22

0,23

5

1,29

Вартість активів

ф.1 ряд. 280

10433

100

9494

100

-939

0,91

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Український державний центр транспортного сервісу Ліски
Залізничний транспорт є однією з важливих галузей економіки України, забезпечує її внутрішні та зовнішні транспортно-економічні зв’язки і потребує населення у перевезеннях. Діяльність за ...

Економічний аналіз фінансових результатів та оцінка фінансового стану ПАТ Полтавський турбомеханічний завод
Рівень ефективності господарської діяльності будь-якого підприємства визначають фінансові результати, отримані внаслідок цієї діяльності. Це можуть бути як прибуток, так і збитки. Ан ...

Американський неолібералізм. Монетаризм
Монополізація економіки, виникнення державно-монополістичної форми власності, усесвітня економічна криза 20 - 30-х рр. Поставили під сумнів основні постулати ортодоксального неокласицизму. ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.