Меню сайту

Метод порівняння паралельних рядів

Отримані в результаті зведення та обробки матеріали розміщені паралельними рядами або за ознакою простору, або часу. Сумісне вивчення такого роду рядів дає можливість простежити співвідношення і направленість змін ознак, які порівнюються.

Для орієнтовного виявлення наявності зв'язку та його направленості у випадках, коли порівнювальні ряди містять велику кількість одиниць, доцільно знайти для кожного ряду середню і визначити, в яку сторону відхиляються від неї значення ознаки кожної одиниці.

Якщо відхилення в одному ряді достатньо часто збігається за направленістю (знаку) з відхиленнями у другому ряді, то доцільно вести мову про прямий зв'язок, а якщо частіше зустрічаються протилежні за направленістю (знаком) відхилення, то зв'язок обернений. Якщо збіг і незбіг знаків відхилень зустрічається приблизно однаково часто, то зв'язку або немає, або він мало виражений.

Для приблизного визначення направленості зв'язку та грубої оцінки щільності зв'язку використовують такі коефіцієнти.

Коефіцієнт Фішера

де З - кількість випадків збігу знаків відхилень;

Н - кількість випадків незбігу знаків відхилень.

Цей коефіцієнт набуває значення від +1 (знаки усіх відхилень збігаються, зв'язок прямий) до -1 (знаки усіх відхилень не збігаються, зв'язок обернений). При К = 0 зв'язку немає, чи він дуже слабкий.

Коефіцієнт кореляції рангів

Цей коефіцієнт враховує злагодженість рангів, тобто місць, що їх займають одиниці, розміщені у порядку зростання або зменшення величини ознаки.

Якщо ранги (місця), що займають окремі одиниці в ранжованому ряді за однією ознакою, точно відповідають їхнім місцям у ранжованому ряді за іншою ознакою, то доцільно вести мову про тісний зв'язок між цими ознаками. І навпаки, якщо зростання однієї ознаки супроводжується безперервним зменшенням іншої ознаки, тобто ранги одиниць змінюються в оберненому порядку, то між ознаками існує тісний обернений зв'язок.

За відсутності злагодженості в зміні рангів зв'язку між ознаками або не існує, або він слабкий.

Показник рангової кореляції - це коефіцієнт кореляції рангів Спірмена:

де di - це різниця між рангами за однією та другою ознакою (d = R - R );

п - кількість одиниць у ряді.

• Якщо d = 0, р = 1 - тісний прямий зв'язок.

• Якщо першому рангу за розміром однієї ознаки відповідає останній ранг за розміром другої ознаки, другому рангу - "друге з кінця" тощо, то р = -1: тісний обернений зв'язок.

• Якщо значення р близьке до нуля, то зв'язок слабкий або його взагалі немає.

Подібні статті по економіці

Удосконалення методики оцінки інвестиційної привабливості аграрних підприємств
Комерційні організації активно залучають позикові кошти, зокрема використовують кредити банків, товарні кредити, акціонерний капітал. Використання кредитів характерне для підприємств, що ...

Житлове будівництво в Україні
Проблема забезпечення населення житлом, як на початку 90-х років XX ст. так і нині, належить до найгостріших соціально-економічних проблем в Україні. Наша країна має потребу у функціону ...

Аграрні відносини та їх розвиток за сучасних умов
Сьогодні сільськогосподарське виробництво і в цілому агропромисловий комплекс України перебувають у центрі суспільної уваги, оскільки і без того небагатий наш стіл останнім часом особливо з ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.