Меню сайту

Методи оцiнки ефективностi реальних iнвестицiй.

Оцiнка ефективностi iнвестицiй являє собою найбiльш вiдповiдальний етап в процесi прийнятя iнвестицiйних рiшень. Вiд того, наскiльки об’єктивно i докладно проведена ця оцiнка, залежать строки повернення вкладеного капiталу i темпи розвитку компанiї (фiрми). Ця об’єктивнiсть i докладнiсть оцiнки ефективностi iнвестицiйних проектiв в значнiй мiрi визначається використанням сучасних методiв проведення такої оцiнки.

Слiд вiдмiтити, що методи оцiнки ефективностi капiтальних вкладень, якi використовуються на даний час в вiтчизнянiй практицi, не можна визнати коректними. Îáèäâà ïîêàçíèêà ÿêi âèêîðèñòîâóþòüñÿ â öèõ öiëÿõ - êîåôiöiºíò åôåêòèâíîñòi (âiäíîøåííÿ ñåðåäíüîði÷íî¿ ñóìè ïðèáóòêó äî ñóìè êàïiòàëüíèõ âêëàäåíü) òà ñòðîê îêóïíîñòi (îáåðíåíèé éîìó ïîêàçíèê) ìàþòü ðÿä суттєвих íåäîëiêiâ, якi не дозволяють одержати об’єктивну оцiнку ефективностi реальних iнвестицiй.

Òàê â ÷îìó ñóòü öèõ íåäîëiêiâ? Ïåðøèé ç íèõ ïîëÿãຠâ òîìó, ùî ïðè ðîçðàõóíêàõ êîæíîãî iç ïåðåðàõîâàíèõ ïîêàçíèêiâ íå âðàõîâóºòüñÿ ôàêòîð ÷àñó - íi ïðèáóòîê, íi îáñÿã коштiв якi iнвестуюються не одержують реальної вартостi. Звiдси, в процесi розрахунку порiвнюються свiдомо незрiвняннi велечини - сума iнвестицiй в реальнiй вартостi i сума прибутку в майбутнiй вартостi. Другий iз недолiкiв використованих показникiв полягає у тому, що показником повернення iнвестованого капiталу приймається тiльки прибуток. Але, в реальнiй практицi iнвестицiї повертаються у виглядi грошового потоку, який складається iз суми чистого прибутку i амортизацiйних вiдрахувань. Звiдси, оцiнка ефективностi iнвестицiй тiльки на основi прибутку суттєво спотворює результати розрахункiв (штучно занижує коефiцiєнт ефективностi i завищує строк окупностi). I на кiнець, третiй недолiк полягає у тому, що показники якi розглядаються дозволяють одержати лише односторонню оцiнку ефективностi iнвестицiйного проекту, бо вони обидва базуються на використаннi одинакових вихiдних даних (суми прибутку i суми iнвестицiй).

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Шляхи зниження собівартості виробництва молока (на прикладі сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю Агрофірма Зоря Оржицького району Полтавської області)
Найважливішою галуззю продуктивного тваринництва України є скотарство, яке постачає незмінні продукти харчування і цінну сировину для харчової і переробної промисловості. У результаті го ...

Управління доходами торговельного підприємства від операційної діяльності (за матеріалами ТОВ Боярські Ряди, м. Боярка)
Умови формування ринкових відносин в Україні, що пов’язані з динамічністю зовнішнього середовища, зниженням купівельної спроможності населення, загостренням конкурентної боротьби, потре ...

Шляхи підвищення прибутковості підприємства
Управлінський облік передбачає створення детальної класифікаційної схеми витрат. Керівник або власник підприємства повинен знати, скільки буде коштувати виробництво тієї чи іншої продукц ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.