Меню сайту

Рекомендації щодо покращання управління товарними запасами на фірмі “Глобус Лтд”.

Немає меж досконалому… Навіть найкраще підготовлені стратегії та тактики управління товарами потребують постійних вдосконалень, які пов’язані із змінами, що постійно відбуваються у зовнішньому середовищі.

Розглянемо можливість підприємства залучати позикові кошти для збільшення обігових активів. “Глобус Лтд” при формуванні товарних запасів використовувалися виключно власні кошти підприємства. Якщо запозичення і мали місце, то вони були настільки короткостроковими, що не здійснювали значного впливу на фінансовий стан підприємства. В середньому швидкість обігу товарних запасів складає 66 днів, тому слід розглянути два варіанти позики: на 60 днів та на 90 днів. Фірма має розрахунковий рахунок у банку “Аваль”, тому використаємо процентні ставки цього банку. Фірма проводить зовнішньоекономічну діяльність, і виникає необхідність у позиках у “твердій” валюті (американських доларах або німецьких марках). Ставка позик у американських доларах в Україні змінюється набагато повільнішими темпами ніж у гривнях, тому застосуємо в розрахунках ставку банку “Аваль” на 04.11.1998р.: на строк 60 днів – 25%, на 90 днів – 30%. Рентабельність обороту складає приблизно 10%, що обумовлено політикою низьких торговельних націнок, яка спрямована на швидке завоювання ринку. Тому в даній ситуації за вищевказаних процентних ставок застосування позикових коштів є економічно недоцільним. Але за умов підвищення рентабельності автоматично піднімається питання про застосування позикових коштів. Також існує можливість участі у програмах фінансування експорту країн, з яких фірма імпортує товари, але на даний момент така участь є умовною.

Частиною позикової політики фірми є система управління дебіторською заборгованістю. Вона впливає на товарні запаси через строк обороту товарів. На фірмі “Глобус Лтд” ця система обмежується ціновими дисконтами за попередню оплату, надбавками за збільшення строку оплати, та штрафними санкціями за порушення умов договору. Але на фірмі відсутня система оцінки платоспроможності клієнта, імовірності затримки платежу або нездатності клієнта відповідати за своїми зобов’язаннями. Застосування штрафних санкцій невигідно в існуючих економічних умовах, тому що затрати часу та коштів на судову справу, в більшості випадків, перевищать надходження.

Виходячи з цього, на мою думку, слід застосувати систему позикового ранжування, яка дозволяє на основі статистичної обробки інформації о клієнтах ранжувати їх за ступенем платоспроможності та надійності. Так, найбільш часто використовують методи багатофакторного аналізу, які дозволяють врахувати вплив різних факторів на фінансовий стан клієнта на проміжку часу, що розглядається, та з високим рівнем точності оцінити перспективи співпраці.

Однією з таких систем є система 5С (The five C’s system), яка заснована на аналізі п’яти головних характеристик клієнтів: характеру (система цінностей у бізнесі), майнового стану, капіталу, можливості забезпечення заборгованості заставою, загальних умов діяльності підприємства.

Також, на мою думку, слід приділити значну увагу вивченню ринку, удосконалення рекламної діяльності. Фірма дослідила ринок міста Києва та деяких обласних центрів але значна кількість регіонів залишилася поза увагою. Навіть враховуючи те, що платоспроможний попит там нижче ніж у Києві, але для прискорення швидкості обороту товарних запасів слід приділити ще більше уваги. Так для цього потрібно давати рекламу у загальноукраїнський каталог прайс-листів (наприклад, “Бізнес” видавництва “Бліц-прінт”). Залучення регіонів має відзначитись у підвищенні товарообороту та зростанні швидкості обороту товарних запасів.

Поглиблене вивчення ринку дозволить максимально оптимізувати структуру товарних запасів. Так, я вважаю за потрібне зменшити асортимент товарів, бо деякі товари та товарні групи мають дуже повільну швидкість обороту, підвищити її можливо лише за рахунок проведення широкої рекламної кампанії, яка на даний момент та в найближчому майбутньому є економічно недоцільна.

Доцільним буде застосування класифікаційного підходу до управління запасами (ABC system). Його ідея полягає в використанні класифікації запасів і виділенні трьох груп – А, В, і С, в залежності від ступеня впливу даного виду запасів на зростання товарообороту підприємства. До групи А відносять запаси, реалізація яких вносить найбільший вклад в обсяг товарообороту в грошовому вираженні. До цієї групи відносяться запаси, що забезпечують 70% обсягу реалізації. Як правило, їхня питома вага в обсязі запасів в натуральному вираженні не перевищує 10%. До групи В відносять запаси середнього рівня важливості, що забезпечують 20% обсягу реалізації підприємства. Їхня питома вага в натуральному вираженні, як правило, складає біля 20%. Товарні запаси, реалізація яких має незначний вклад в обсяг товарообороту, порядку 10%, відносять до групи С. Достатньо часто вони складають значну частину в обсязі запасів в натуральному вираженні, – біля 70%.

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Державне регулювання підприємництва
Державне регулювання підприємництва є напрямом державної політики, спрямованим на вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між ре ...

Інноваційно-інвестиційна діяльність підприємства
інноваційний інвестиційний економічний ефект Під інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємства розуміється сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і держави щодо реалізації ...

Витрати підприємства
Виробнича практика господарювання на ринкових засадах підтверджує ту незаперечну істину, що результативність (ефективність) будь-якої виробничо-господарської та комерційної діяльності з ...

Copyright © 2024. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.