Меню сайту

Оцінка технічних та організаційно-економічних показників конкурентоспроможності підприємства.

Балансовий звіт ЗАТ “ЕМЗ “Металіст” за 1996-98 роки наведений у Додатку А.

Таблиця 2.5.

Основні показники фінансового стану

З

АТ “ЕМЗ “Металіст”

Показники

1.01.1997

1.01.1998

1.01.1999

1. Коефіцієнт фінансової залежності

1,04

1,03

1,11

2. Коефіцієнт заборгованості

0,04

0,03

0,11

3. Маневреність функціонуючого капіталу

0,03

0,03

0,008

4. Коефіцієнт рентабельності всіх активів

-

0,004

0,027

5. Доля товарно-матеріальних запасів у поточних активах

0,239

0,190

0,440

6. Коефіцієнт рентабельності реалізації продукції

-

0,030

0,069

7. Коефіцієнт абсолютної ліквідності (платоспроможності)

0,035

0,055

0,008

8. Коефіцієнт покриття (загальної ліквідності)

2,10

2,82

1,97

1. Коефіцієнт фінансової залежності. (Відношення загальної суми господарських коштів до власного капіталу).

Як видно з отриманих даних, частка позикових коштів у фінансуванні підприємства незначна, але за 1998 рік трохи збільшилась.

2. Коефіцієнт заборгованості. (Співвідношення залучених і власних коштів).

Даний показник вказує, скільки залучених коштів припадає на одиницю власних коштів, вкладених в активи підприємства. Зростання цього показника в динаміці свідчить про посилення залежності підприємства від зовнішніх інвесторів та кредиторів, тобто про деяке зниження фінансової стійкості.

3. Маневреність функціонуючого капіталу (власних оборотних коштів). (Співвідношення грошових коштів та власних оборотних коштів).

Цей показник характерізує ту частину власних оборотних коштів, що мають абсолютну ліквідність. Для нормально функціонуючого підприємства він змінюється в межах від 0 до 1. Зростання показника - позитивна тенденція. В даному випадку в 1998 році порівняно з 1997 цей коефіцієнт знизився у 3,75 рази.

4. Коефіцієнт рентабельності всіх активів. (Відношення величини чистого прибутку до активів підприємства).

Даний коефіцієнт вказує, скільки прибутку за рік отримує фірма на кожну одиницю коштів, що вкладені у підприємство незалежно від джерела цих коштів. Цей показник є одним з найбільш важливих індикаторів конкурентоспроможності підприємства. В даному випадку він має позитивну тенденцію до збільшення.

5. Доля товарно - матеріальних запасів у поточних активах. (Співвідношення величини запасів і поточних активів).

Це сіввідношення вказує, яку частину поточних активів складають запаси. На підприємстві ЗАТ “ЕМЗ “Металіст” товарно - матеріальні запаси складають відносно незначну частину поточних активів – біля 44%.

6. Коефіцієнт рентабельності реалізації продукції. (Відношення величини чистого прибутку від реалізації до величини виручки від реалізації продукції).

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Грошово-кредитна політика та її роль в державному регулюванні економіки
Стабільність та розвиток національної економіки забезпечується використанням державою різноманітних інструментів макроекономічного регулювання. Одним з найдієвиших засобів макроекономіч ...

Фондовая биржа, как элемент рыночной инфраструктуры
Ринок цінних паперів. Фіктивний капітал. Випущені акціонерними товариствами акції й облігації поступають в обіг, створюючи ринок цінних паперів. Про масштаби цього ринку свідчить то ...

Дослідження цінової політики торгового підприємства
Незважаючи на зростаючу роль у сучасному маркетинговому процесі нецінових факторів, ціна залишається основним елементом маркетингу. Ціна - його єдиний елемент, що приносить дохід. Цим і ...

Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.