Меню сайту

Поняття джерел утворення засобів підприємства

Кожне підприємство існує за допомогою засобів та предметів праці, які являються його активами. Кожен з активів має своє джерело утворення. Ці джерела називаються пасивами.

Основу нормальної фінансової діяльності підприємства становить така рівність: Актив = Пасив.

Слід відмітити, що пасиви підприємства можуть бути поточними, тобто зобов’язаннями, які підлягають сплаті протягом одного фінансового року чи в період від однієї дати складання звітного балансу до іншої. Також існують довгострокові пасиви, тривалість погашення яких перевищує один розрахунковий період.

Зарубіжна фінансова практика поділяє пасиви ще на три групи:

) Реальні зобов’язання - борги за облігаціями.

) Можливі зобов’язання - вони існують реально, але їх сума гадана (податок на прибуток тощо).

) Потенційні або умовні зобов’язання - котрі реалізуються за певних умов. Пасив друга з двох частин балансу - складається з таких п’яти:власний капітал, забезпечення наступних витрат і платежів, довгострокові зобов’язання, поточні зобов’язання, доходи майбутніх періодів. Власний капітал являє собою частину в активах підприємства, яка залишилася після вирахування його зобов’язань.

Зобов’язання - це заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої у майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють в собі економічні вигоди.

Структурною одиницею кожного розділу балансу є стаття. Кожна стаття балансу має грошовий вираз, що називається оцінкою статті. Загальним принципом оцінки засобів для балансу є оцінка за їх фактичною собівартістю. Деякі статті балансу складаються з декількох рядків, у кожному з яких наводяться детальна інформація про складові статті.

Розглянемо які статті входять до кожного з п’яти розділів пасиву балансу. Розділ «Власний капітал» містить: «Статутний капітал», «Пайовий капітал», «Додатковий вкладений капітал», «Інший додатковий капітал», «Резервний капітал», «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)», «Неоплачений капітал» та «Вилучений капітал».

У складі забезпечень наступних витрат і платежів відображаються нараховані у звітному періоді майбутні витрати та платежі (витрати на оплату майбутніх відпусток, гарантійні зобов'язання тощо), величина яких на дату складання балансу може бути визначена тільки шляхом попередніх (прогнозних) оцінок, а також залишки коштів цільового фінансування і цільових надходжень, які отримані з бюджету та інших джерел.

Підприємства, які відповідно до законодавства є страховиками, наводять суму страхових резервів, суму часток перестраховиків у страхових резервах, різниця між якими включається до підсумку розділу балансу.

Розділ «Довгострокові зобов’язання» включає: «Довгострокові кредити банків», «Інші довгострокові фінансові зобов’язання», «Відстрочені податкові зобов’язання» та «Інші довгострокові зобов’язання».

Розділ «Поточні зобов’язання містить такі статті: «Короткострокові кредити банків», «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями», «Векселі видані», «Кредиторська заборгованість за товари роботи послуги» «Поточні зобов’язання за одержаними авансами», «Поточні зобов’язання із розрахунків з бюджетом», «Поточні зобов’язання з позабюджетних платежів», «Поточні зобов’язання зі страхування», «Поточні зобов’язання за розрахунками з учасниками», «Поточні зобов’язання із внутрішніх розрахунків», «Інші поточні зобов’язання».

До складу доходів майбутніх періодів включаються доходи, отримані протягом поточного або попередніх звітних періодів, які належать до наступних звітних періодів.

Для того щоб підприємство могло визнати той чи інший елемент статей балансу необхідно врахувати, що зобов’язання відображаються в балансі тільки у тому випадку, коли їх оцінка може бути достовірно визначена і підприємство очікує відповідно збільшення або зменшення економічних вигід у майбутньому. Власний капітал відображається у балансі одночасно з активами або зобов’язаннями, які призводять до його зміни.

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Аналіз виробництва та реалізації продукції
В сучасних умовах ринку і конкуренції значно зростає актуальність та необхідність проведення аналізу виробництва та реалізації продукції. Це пояснюється тим, що зі зміною кон'юктури рин ...

Удосконалення методики оцінки інвестиційної привабливості аграрних підприємств
Комерційні організації активно залучають позикові кошти, зокрема використовують кредити банків, товарні кредити, акціонерний капітал. Використання кредитів характерне для підприємств, що ...

Дослідження стохастичних зв’язків
Усі соціально-економічні явища взаємозв'язані та взаємозумовлені і зв'язок (залежність) між ними носить причинно-наслідковий характер. Суть причинного зв'язку полягає в тому, що при необ ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.