Меню сайту

Аналіз та оцінка оборотних активів ПАТ «Завод «Фіолент»

Одним із головних завдань аналізу оборотних активів є визначення їх обсягу і структури, адже для забезпечення довгострокової виробничої і ефективної діяльності підприємству необхідно мати достатній рівень поточних активів для того, щоб бути спроможним покрити кредиторські зобов’язання і зберегти свою ліквідність та платоспроможність.

«Таблиця 3.1»

Структура оборотних коштів ПАТ «Завод «Фіолент» за 2010-2012 рр

Показники

2010

2011

2012

Тис. грн

Пит вага,%

Тис. грн

Пит. вага,%

Тис. грн

Пит. вага,%

ІІ. Оборотні активи

-запаси

86737

73,01

93649

74,08

82171

66,81

-дебіторська заборгованість

30366

25,56

29675

23,47

33789

27,47

-кошти і їхні еквіваленти

1439

1,21

2369

1,87

5489

4,46

-інші оборотні активи

258

0,21

708

0,56

1543

1,25

ІІІ.Витрати майбутніх періодів

-

-

-

-

-

-

Усього оборотного капітала

118800

100

126401

100

122992

100

Джерело: розрахунок автора на основі фінансової звітності підприємства

Структура оборотних активів відображає фінансовий стан підприємства на дату складання звітності і свідчить про рівень комерційної та фінансово-економічної роботи. Згідно даними таблиці 3.1 у структурі оборотних активів за три роки, 2010, 2011 та 2012 роки переважають запаси, їх питома вага у загальному обсязі оборотних активів складає - 73,01%, 74,08% та 66,81% відповідно, що свідчить про збільшення виробництва. Вартість запасів збільшувалась за рахунок виробничих запасів, готової продукції та товарів.

Слід підкреслити, що протягом даних років спостерігається нестабільна динаміка питомої ваги вартості дебіторської заборгованості, яка у 2010 році становила 25,56%, 2011 рік - 23,47%, 2012 рік - 27,47. Це свідчить про необачну кредитну політику господарства щодо покупців та труднощі з реалізацією виробленої продукції. Грошові кошти та їх еквіваленти у 2010 році порівняно з 2011 та 2012 роком значно збільшились і їх частка у загальній вартості оборотних активів склала 1,21%, 1,87% та 4,46%. Зростання відбулося за рахунок збільшення грошових коштів та їх еквівалентів в національній валюті. Станом на кінець 2012 року найбільшу питому вагу у структурі оборотних активів підприємства займають слабо ліквідні активи - 66,81%; найменшу - високоліквідні активи - 4,46%. Отже, структуру оборотних активів з фінансової точки можна оцінити негативно.

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Аналіз основних фінансових аспектів діяльності молокопереробного підприємства ПП Молокозавод–Олком
Базою проходження практики є ПП «Молокозавод - Олком» Метою проходження практики є вивчення основних фінансових аспектів діяльності молокопереробного підприємства. Основні завдання ...

Інноваційні процеси як шлях динамічного розвитку підприємства
господарювання виробництво нововведення Перехід економіки України до ринкового типу вимагає докорінних змін структури та якості праці, основного та оборотного капіталу, системи фінансів і ...

Інноваційно-інвестиційна діяльність підприємства
інноваційний інвестиційний економічний ефект Під інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємства розуміється сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і держави щодо реалізації ...

Copyright © 2021. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.