Меню сайту

Форми і системи оплати праці на підприємстві

Відповідно до Закону України «О оплаті праці» від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР із змінами і доповненнями заробітна плата - це винагорода, що обчислюється, як правило, в грошовому вираженні, яке згідно з трудовою угодою працедавець виплачує працівникові за виконану їм роботу.

Заробітна плата (оплата праці працівника) це винагорода за працю, залежно від кваліфікації працівника, складності, кількості, якості і умов виконуваної роботи, а також компенсаційні і стимулюючі виплати.

Інші визначення заробітної плати:

- це частина національного доходу, призначена для задоволення особистих потреб працівника, що видається в грошовій формі відповідно до кількості та якості витраченої праці.

- ціна трудових ресурсів, задіяних у виробничому процесі, виражена в грошовій формі

- частина сукупного суспільного продукту, що поступає в особистий вжиток трудящих відповідно до кількості і якості витраченої праці

- частина витрат на виробництво і реалізацію продукції, що направляється на оплату праці працівників підприємства.

Розрізняють номінальну і реальну заробітну плату. Номінальна заробітна плата - це нарахована і отримана працівником заробітна плата за його працю за певний період. Реальна заробітна плата - це кількість товарів і послуг, які можна придбати за номінальну заробітну плату; реальна заробітна плата - це «купівельна спроможність» номінальної заробітної плати.

Цілком очевидно, що реальна заробітна плата залежить від величини номінальної заробітної плати і цін на товари, що набувають, і послуги, Наприклад, при підвищенні номінальної заробітної плати на 15 % і інфляція за цей період на рівні 10 % реальна заробітна плата збільшиться лише на 5 %. Таким чином, перевищення інфляції в порівнянні із зростанням номінальної заробітної плати призводить до зниження реальної заробітної плати і навпаки. За відсутності інфляції зростання номінальної заробітної плати означає таке ж зростання і реальної заробітної плати.

Види заробітної плати.

Заробітна плата посідає одне із центральних місць в обліку на підприємстві.

Основою організації оплати праці на підприємстві є тарифна система, яка включає: тарифні сітки, тарифні ставки, схеми посадових окладів і тарифно-кваліфікаційні характеристики (довідники).

Тарифна система оплати праці використовується для розподілу робіт за їх складністю, а працівників - залежно від їх кваліфікації й відповідальності за розрядами тарифної сітки.

Вона служить підставою для формування і диференціації розмірів заробітної плати.

Підприємства й організації при складанні трудової угоди встановлюють кожному працівникові розмір тарифної ставки (посадового окладу), види доплат, компенсаційні і гарантовані виплати, передбачені чинним законодавством.

Основна заробітна плата - це винагорода за виконану роботу згідно з встановленими нормами (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові оклади). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок і відрядних розцінок для робітників і посадових окладів для службовців.

До додаткової заробітної плати належать винагороди за працю понад встановлені норми, за трудові досягнення і винахідництво, а також особливі умови праці. Вона включає доплати і надбавки до тарифних ставок і посадових окладів у розмірах, передбачених чинним законодавством: премії працівникам, керівникам, спеціалістам за виробничі результати, включаючи премії за економію конкретних видів матеріальних ресурсів; винагороди за вислугу років і стаж роботи; оплату щорічних і додаткових відпусток згідно із законодавством, компенсацій за невикористану відпустку тощо.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5

Подібні статті по економіці

Аналіз діяльності компанії Фенікс
При переході української економіки на ринкові відносини основні завдання функціонування підприємств вирішувалися в рамках централізованого управління. Виробничо-фінансовий план підприєм ...

Аналіз фінансового стану та облік фінансових результатів (на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю Родіна-Агро Жовтневого району)
Динамічний розвиток підприємницької діяльності в Україні супроводжується економічними суперечностями, зумовленими особливістю ринкової трансформації в умовах глобалізаціїних процесів. О ...

Управління конкурентоспроможностю підприємства ресторанного господарства в умовах глобалізації
Актуальність теми. З розвитком ринкових відносин відбувається становлення і формування конкурентного середовища в національній економіці. Підвищення жорсткості методів та форм проявленн ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.