Меню сайту

Система оцінювання ефективності інноваційного проекту

внутрішньої норми рентабельності (доходності);

терміну окупності;

точки беззбитковості проекту.

Чиста теперішня вартість ЧТВ - це різниця результатів і витрат за розрахунковий період, приведених до одного, як правило, початкового року, тобто з урахуванням їх дисконтування:

де, Tр - розрахунковий рік; Дt - доходи в t-й рік; Bt - інноваційні витрати в t-й рік; at - коефіцієнт дисконтування.

Рішення доцільно впроваджування, якщо ЧТВ є позитивною. Найскладнішим у розрахунку ЧТВ є прогнозування величини грошових потоків, точність якого великою мірою залежить від зовнішніх умов господарської діяльності - рівня інфляції, зміни цін на ресурси, зміни попиту на продукцію внаслідок появи конкурентів тощо. Тому розрахунок ЧТВ слід супроводжувати аналізом чутливості проекту до ризику.

Індекс рентабельності інвестицій JR - це відношення приведених доходів до приведених на цю ж дату витрат, що супроводжують реалізацію інноваційного проекту.

Розрахунок індексу рентабельності здійснюють за формулою:

де Дt, - доход в період t; Bt - розмір інвестицій в інновації у період t;

Індекс рентабельності чітко пов'язаний з ЧТВ. Якщо ЧТВ позитивна, то індекс рентабельності JR > 1, і навпаки. При JR > 1 інноваційний проект вважається економічно ефективним, а якщо JR < 1 - неефективним. Цей показник доцільно використовувати для порівняння кількох альтернативних проектів. За жорсткого дефіциту коштів перевагу слід надавати тим проектам, для яких індекс рентабельності є найвищим.

Точка беззбитковості (Рис.3), її використовують для визначення того обсягу нової продукції, який потрібно реалізувати на ринку за прогнозного рівня цін на неї, досягнення якого забезпечуватиме прибутковість проекту. Точку беззбитковості (критичний обсяг продукції) можна розраховувати у натуральних одиницях за формулою:

де Суп - умовно-постійні витрати підприємства, грн., Цод - ціна одиниці продукції, грн.; Взм - змінні витрати на одиницю продукції, грн.

Рис. 3 Графік точки беззбитковості

де: N - обсяг виробництва продукції у вартісному вираженні; Z - повна собівартість продукції (витрати на виробництво); K - точка критичного обсягу виробництва; QК - критична кількість одиниць продукції; NК - критичний обсяг виручки (поріг рентабельності, точка беззбитковості); NФ - фактичний обсяг виручки; Ф - запас фінансової міцності (різниця між фактичною виручкою і порогом рентабельності).

За наявності альтернативних варіантів реалізації проекту приймають той варіант, який забезпечить більший запас фінансової міцності. Ним є різниця між прогнозним рівнем попиту на продукцію і критичним її обсягом.

Отже, якщо вказані показники свідчать про економічну вигідність проекту у межах його життєвого циклу при прогнозних рівнях попиту і цінах на продукцію, то рішення про інвестування може бути позитивним.

Перейти на страницу: 1 2 

Подібні статті по економіці

Асоціація як форма організації об’єднань підприємств
асоціація господарський об’єднання Як правило, одним із перших питань, що постає під час створення об’єднань підприємців (далі - асоціацій), є вибір їхньої організаційно-правової форми і ...

Банківська система як інфраструктурний елемент сучасної ринкової економіки
Банківська система - одна з найважливіших та невід’ємних структур економіки. Її функціонування - запорука успіху проведення економічних реформ у сучасних умовах. У процесі становл ...

Економіка виробничо-господарської діяльності підприємства
собівартість економічний виробничий Практика господарювання на ринкових засадах підтверджує істину, що ефективність будь-якої виробничо-господарської та комерційної діяльності залежить на ...

Copyright © 2021. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.