Меню сайту

Зміст та завдання виробничої програми підприємства

Найважливішим розділом плану господарської діяльності та розвитку будь-якого підприємства є його виробнича програма або план виробництва продукції. Тобто конкретна сукупність завдань щодо обсягу виробництва продукції визначеної номенклатури та ассортименту, а також належгої якості, на певний календарний період [13, c. 336].

Рис.1. Взаємозв’язок процесу виробництва з ринками

Виробнича программа - це система планових показників виробництва за обсягом, асортиментом та якістю продукції. Виробнича програма визначає: обсяг випуску продукції, номенклатуру та асортимент продукції, кількісні та якісні показники виробництва, обсяги робіт промислового характеру, які запланованані до виконання на підприємстві, обсяги реалізованої продукції протягом планового періоду [19, c. 4].

Виробнича програма є центральною ланкою системи фінансово-господарських планів розвитку підприємства, є вихідною передумовою їхньої розробки, що відображує специфіку процесу виробництва.

Вихідним пунктом процесу виробництва є матеріально-технічне постачання, яке виконує завдання щодо задоволення потреб підприємства у певних матеріалах, сировині, комплектуючих, інших благах які необхідні для виконання виробничої програми. З матеріально-технічним постачанням тісно пов'язане забезпечення цими матеріалами в певному просторі та часі, на певному ринку факторів виробництва.

Заплановані обсяги виробництва визначають потребу у виробничому обладнанні, загальній виробничий потужності. Зростання або перепрофілювання діючої виробничої потужності передбачає формування інвестиційної потреби підприємства, яка знаходить своє відображення в інвестиційному плані.

Фактори виробництва використовуються у виробничому процесі та переносять свою вартість на вартість готового продукту у вигляді витрат виробництва. Таким чином, виробнича програма є базою для розрахунків планового кошторису витрат, плану поточних витрат підприємства.

Обробка та переробка продукції, яку було отримано за допомогою матеріально-технічного постачання, здійснюється через використання праці персоналу, яке планується за допомогою виробничої програми. Виробнича програма охоплює організацію процесу перетворення факторів виробництва в готовий продукт. Продукція, що створена в рамках виробничого процесу, повинна відповідати вимогам ринку та бути реалізована на ньому. Таким чином, виробничий процес повинен будуватися, виходячи з вимог ринку збуту продукції; обсяги виробництва є матеріальною основою для розробки планів реалізації продукції.

Виробнича програма є одним з основних планів господарсько-фінансового розвитку підприємства у зв'язку з тим, що в ній формуються основні показники його діяльності, які визначають рівень конкурентоспроможності підприємства на ринку.

Для виконання цієї стратегічної мети у виробничій програмі підприємства повинно бути передбачене вирішення таких проблем:

) забезпечення високих і стійких темпів росту випуску продукції підприємства як у кількісному, так і в якісному вираженні;

) формування номенклатури та асортименту продукції, що випускається залежно від сформованого попиту на неї;

) оновлення номенклатури та асортименту продукції залежно від стадій життєвого циклу товару;

) підвищення якості та надійності, поліпшення дизайну продукції, що виготовляється;

) врахування дій конкурентів;

) найбільш повне використання виробничих потужностей підприємства [12, c. 129].

Розробка завдань із випуску виробів у натуральному вигляді є найважливішою частиною роботи при складанні виробничої програми. Важливість її визначається тим, що споживачам потрібна продукція визначених видів, здатних задовольнити наявні потреби. На основі виявлення цих потреб формується програма виготовлення конкретних виробів [21, с. 324].

Номенклатура продукції - це перелік видів продукції, що випускається підприємством, відповідно до загальнодержавного класифікатора промислової продукції.

Асортимент виробів - перелік видів продукції та їхнє кількісне співставлення з визначенням обсягів виробництва.

Виробнича програма складається з таких розділів:

) Планове завдання по обсягу, номенклатурі й асортименту продукції, що випускається;

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Асоціація як форма організації об’єднань підприємств
асоціація господарський об’єднання Як правило, одним із перших питань, що постає під час створення об’єднань підприємців (далі - асоціацій), є вибір їхньої організаційно-правової форми і ...

Економічна діяльність
Економічна діяльність, як центральний і визначальний елемент економічної культури Економічній культурі характерна кожному з елементів економічної системи, усім видам, способам і ф ...

Еволюція поглядів на економічне зростання та сталий розвиток
Проблеми досягнення стабільних темпів економічного зростання є актуальними в усіх країнах світу. Але в останній час дещо змінилися погляди щодо мети й шляхів досягнення зростання економ ...

Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.