Меню сайту

Фінанси

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування є прибутковим і фактично складає 45752 тис. грн., в тому числі: від перевезень отримано прибуток в розмірі 9825 тис. грн., від реалізації послуг підсобно - допоміжної діяльності прибуток складає 32096 тис. грн.; від іншої операційної діяльності збиток становить 562 тис. грн.; від іншої діяльності прибуток складає 4393 тис. грн. Відносно плану прибуток до оподаткування збільшився на 59,3 %, а відносно минулого року в 2,1 рази.

Чистий прибуток складає 38318 тис. грн., що більше плану на 70,7 % або на 15869 тис. грн. та більше звіту минулого року в 2,3 рази або на 21528 тис. грн.

Рентабельність підсобно - допоміжної діяльності за звітний період є високою і складає 46,2 %. Рентабельність перевезень складає 14,6 %.

Оборотність дебіторської заборгованості за звітний період складає 233 дні, що менше ніж у минулому році на 96 днів.

Оборотність кредиторської заборгованості складає 65 днів, що менше, ніж у минулому році на 112 днів.

Простроченої заборгованості перед бюджетом і пенсійним фондом немає.

Фондовіддача збільшилась порівняно з минулим роком на 0,10 тис. грн. і складає 0,37 тис. грн., що свідчить про підвищення ефективності використання основних фондів.

Коефіцієнт загальної ліквідності підприємства у звітному періоді складає 5,92, що свідчить про стабільний рівень платоспроможності підприємства. Коефіцієнт фінансової незалежності підприємства є високим і становить 0,87. Коефіцієнт фінансової стабільності складає 7,15, що свідчить про фінансову стійкість та незалежність підприємства від зовнішніх джерел.

Коефіцієнт оборотності оборотних коштів становить 1,24, збільшився порівняно з відповідним періодом минулого року на 0,32, що свідчить про ефективність використання оборотних коштів підприємства протягом звітного періоду.

Коефіцієнт зносу основних засобів складає 0,55.

Висновок

В цій роботі ми проаналізували діяльність УДЦТС "Ліски" в плані обліку і аналізу фінансових результатів виробничо-господарської діяльності.

рік для УДЦТС "Ліски" був відносно стабільним. Значно зросли об'єми перевезень.

Максимально націлювались зусилля трудових колективі на стабілізацію фінансового стану і виконання накреслених заходів, щотижневе проводились підсумки роботи відділку, проводився детальний аналіз витрат, і вівся пошук резервів зниження витрат і підвищення доходів. Завдяки розробленим додатковим заходам по зниженню експлуатаційних витрат, економія склала 10425 тис. грн.

Однією з головних причин фінансових труднощів у роботі відділку є дебіторська заборгованість по перевезеннях.

В зв'язку з неплатоспроможністю клієнтури відділку не вдається зменшити заборгованість. Взаємозаліки, обмеження в подачі вагонів під навантаження особливих позитивних зрушень не дали. Активно застосовували і юридичні важелі впливання.

Основна увага зосереджена на вирішенні наступних питань:

подальше впровадження економічних режимів роботи об'єктів, обладнання:

скорочення нерентабельних приміських перевезень;

здійснення додаткових заходів по економії паливно-енергетичних, матеріальних, грошових і трудових ресурсів;

подальше розповсюдження додаткових послуг населенню, виробництво та реалізація товарів народного споживання;

збільшення доходних надходжень за рахунок скорочення дебіторської заборгованості.

Здійснення цих заходів повинно забезпечити поліпшення фінансового стану УДЦТС "Ліски" у 2009 році.

В результаті проведеного на підприємстві аналізу витрат для виробничо-господарській діяльності можемо зробити висновки, що облік по ділянці, яка досліджувалась ведеться із дотриманням усіх вимог чинного законодавства, дослідженні інформаційні джерела заповнені вірно та надають повну уяву про фінансово-економічний стан підприємства, у 2008 році прийнято наказ про облікову політику підприємства, який відповідає нормативним вимогам та сприяє впровадженню нових Положень (стандартів) бухгалтерського, усі види звітних документів щодо оплати праці складаються на підставі дійсної первинної звітності та подається у відповідні органи точно в строк, нарахування та утримання податків та зборів здійснюються у встановлених законодавством розмірах. Бухгалтерський та економічний облік ведеться с застосуванням ПЕОМ, що значно спрощує розрахунки і займає обмаль часу. Це в свою чергу потребує спеціалістів обізнаних не тільки зі своєю роботою бухгалтера чи економіста, а і обізнаного користувача ПЕОМ.

Подібні статті по економіці

Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві
Функціонування будь-якої системи управління пов’язано з циркуля-цією в ній інформації. Будь-який процес управління - перш за все, інфор-маційний процес, який передбачає виконання ...

Шляхи підвищення рентабельності підприємства
Прибуток є однією з основних категорій товарного виробництва. Це передусім категорія, що характеризує відносини, які складаються в процесі суспільного виробництва. Суть фінансової дія ...

Історія економічних учень
Історію людства ділять на доісторичну та історичну. Межа між ними не чітко визначена. Але вважається, що історія повинна бути документована. А документування можливе лише з появою писем ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.