Меню сайту

Загальна характеристика ПАТ «Полтава - кондитер» та його фінансово - господарської діяльності

ПАТ «Полтавакондитер», що у 1993 році в процесі приватизації набуло відповідного статусу до цього іменувалося як Державна кондитерська фабрика, створена в 1919 році шляхом концентрації п`яти кондитерських приватних підприємств. Джерелом для проведення аналітичної роботи служить фінансова звітність підприємства за період з 2008 - 2010 рр.

З метою збільшення торгової мережі створено за участю сторонніх осіб такі юридичні особи: ТОВ «Домінік » - м. Київ, Дніпропетровськ. Товариство має розгалужену мережу фірмових магазинів в Полтавській області.

Установчим документом є Статут ПАТ «Полтавакондитер» від 1993 року. ПАТ «Полтавакондитер» є підприємством приватної форми власності. Юридична адреса підприємства - Полтавська область, місто Полтава, вул. Спаська 10.

Метою створення підприємства є одержання прибутку.

Предмет діяльності:

1. виробнича діяльність;

2. виробництво какао, кондитерських виробів ;

. закупівля сировини;;

. оптова, дрібнооптова, роздрібна торгівля

В уставі підприємства відзначено, що ПАТ « Полтавакондитер » формує наступні фонди:

­ фонд розвитку виробництва,

­ фонд соціального розвитку,

­ єдиний фонд оплати праці.

­ резервний фонд,

­ ремонтний фонд,

­ інші фонди.

Однак на даний момент не всі зазначені фонди створені.

Органами управління є збори засновників, що є вищим органом правління, дирекція суспільства - виконавчий орган і ревізійна комісія - контролюючий орган.

При умовах переходу економіки України до ринкових відносин, істотного розширення прав підприємств в області фінансово-економічної діяльності значно зростає роль своєчасного і якісного аналізу фінансового стану підприємств, оцінки використання їхнього майна й капіталу, їхньої ліквідності, платоспроможності, фінансовій стійкості й прибутковості, а також пошуку на цій основі способів підвищення й зміцнення фінансової стабільності.

Фінансовий стан підприємства залежить від результатів виробничої, комерційної й фінансово-господарської діяльності.

Важливим етапом аналізу фінансового стану підприємства є аналіз забезпеченості, стану й ефективності використання підприємством основних фондів. Для якого використають ряд показників: фондоозброєність, що показує величину основних засобів на одного працівника; коефіцієнт реальної вартості основних засобів у майні підприємства, що відображає питому вагу залишкової вартості основних засобів у загальній вартості майна підприємства; коефіцієнт зносу, що показує рівень зносу; коефіцієнт оновлення, що показує частку введених нових основних засобів у загальній вартості основних засобів; вибуття; приросту, що показує рівень збільшення основних засобів у звітному періоді проти минулого періоду; фондовіддача, що показує ефективність використання основних фондів; фондомісткість, характеризує забезпеченість підприємства основними засобами; рентабельність основних фондів визначає рівень використання основних засобів. Результати розрахунку показників забезпечення стану та ефективності використання основних засобів наведено в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 - Показники стану й ефективності використання основних фондів на ПАТ «Полтавакондитер» за період 2008-2010 рр.

Показник

Роки

Відхилення: +, - 2010 р. до

2008

2009

2010

2008

2009

Фондоозброєність, грн./чол.

24,90

27,69

32,75

7,86

5,07

Коефіцієнт зносу

0,34

0,39

0,42

0,08

0,03

Коефіцієнт придатності

0,66

0,61

0,58

-0,08

-0,03

Коефіцієнт оновлення

0,21

0,09

0,10

-0,11

0,02

Фондовіддача

0,97

0,98

0,81

-0,16

-0,17

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Фірма в умовах монополістичної конкуренції
Термін «фірма» досить часто повторюється і в економічній літературі, і в побуті. Між тим у зако­нодавстві України такої категорії немає взагалі. Замість неї використовується поняття «підприє ...

Економічний аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства
Вихідні дані для курсового проекту Виконання курсового проекту . Обґрунтування планового обсягу виробництва продукції та трудомісткості річного випуску для базового та планового рок ...

Вугільна промисловість України
Вугільна промисловість України є однією із складових її енергетичної безпеки, має глибокі традиції і розвинуту інфраструктуру вуглевидобутку та вуглепереробки. Значні запаси сировини заб ...

Copyright © 2020. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.