Меню сайту

Основні фонди (основний капітал) аграрних підприємств

Завдання для виконання:

визначити структуру основних виробничих фондів основного виду діяльності;

розрахувати показники руху, стани основних фондів;

проаналізувати показники забезпеченості і ефективності використання основних фондів.

На ефективність сільськогосподарського виробництва впливає структура основних виробничих фондів, під якою розуміють процентне співвідношення окремих елементів цих фондів в їх загальній вартості.

При оцінці структури основних виробничих фондів необхідно враховувати, що їх структурні елементи істотно відрізняються за функціональною роллю в процесі виробництва, а тому не з однаковою активністю впливають на кінцеві результати господарювання. За інших рівних умов вищих результатів досягають ті підприємства, які краще оснащені активними основними виробничими фондами.

Для характеристики руху основних фондів використовують такі показники:

коефіцієнт зростання - відношення суми основних коштів на кінець року до їх вартості на початок року;

коефіцієнт вибуття - відношення вартості вибулих в звітному році основних засобів до суми всіх основних коштів на початок року;

коефіцієнт оновлення - відношення знову введених за рік основних засобів до вартості всіх основних засобів на кінець року;

коефіцієнт сукупного відновлення - відношення вартості основних засобів, які поступили протягом року, до первинної вартості всіх основних засобів на початок року.

коефіцієнт зносу - відношення суми зносу до первинної вартості основних засобів;

коефіцієнт придатності - ділення первинної вартості засобів за мінусом всієї суми зносу на їх первинну вартість.

Для оцінки ефективності використання основних фондів розраховують наступні показники:

фондовіддача - відношення вартості виробленої продукції до первинної середньорічної вартості основних виробничих фондів сільськогосподарського призначення;

фондомісткість - це зворотний показник фондовіддачі, який показує, скільки було використано основних виробничих фондів для виробництва однієї гривни продукції;

рентабельність основних засобів - відношення чистого прибутку до середньорічної вартості основних фондів виражене у відсотках.

Таблиця 6 - Структура основних виробничих фондів основного виду діяльності

Найменування засобів

Сума, тис. грн.

Структура, %

Відхилення, %

базовий

заданий

базовий

заданий

1

2

3

4

5

6=5-4

Будівлі

Б38

1/10х100

-«»-

2. Споруди і передавальні пристрої

Б39

2/10х100

-«»-

2а. Всього пасивних засобів (1+2)

Б38+Б39

2а/10х100

-«»-

3. Силові машини і устаткування

Б40

3/10х100

-«»-

4. Транспортні засоби

Б41

4/10х100

-«»-

5. Виробничий і господарський інвентар

Б42

5/10х100

-«»-

6. Виробнича і робоча худоба

Б43

6/10х100

-«»-

7. Багаторічні насадження

Б44

7/10х100

-«»-

8. Інші основні засоби

Б45

8/10х100

-«»-

9. Всього активних засобів (3+4+5+6+7+8)

Б40+Б41+ Б42+Б43+ Б44+Б45

9/10х100

-«»-

10. Всього основних засобів (2а+9)

Б46

100

100

-«»-

11. Доводиться активних засобів на 1 грн. пасивних (9/2а)

9/2а

Х

Х

-«»-

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Витрати основної діяльності залізничного транспорту
Економічний аналіз є конкретною методологічною дисципліною. Ґрунтуючись на матеріалах інших економічних дисциплін і значною мірою узагальнюючи набуті студентами знання, він допоможе майб ...

Ефективне використання оборотних активів підприємства на прикладі ПАТ Баштанський сирзавод
Управління виробничим процесом і оборотними активами на підприємстві належить до завдань, які вирішують менеджери-економісти. Оскільки процеси виробництва та реалізації продукції супрово ...

Економiчна ефeктивнiсть iнформацiних тeхнологiй в управлiннi пiдприємством при здiйснeннi ЗEД (на прикладі ПрАТ Рiвнe-Борошно)
З глобальним розвитком суспiльства, пiдприємств, i наукових тeхнологiй управлiння ними зростає роль сучасних iнформацiйних тeхнологiй. Бeз iнформацiйних тeхнологiй тeпeр важко уявити буд ...

Copyright © 2021. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.