Меню сайту

Оподаткування підприємства «ТК Домострой»

Приватне підприємство ТК «Домострой» є платником наступних податків:

податку на прибуток;

податку на додану вартість;

екологічного податку;

податок з доходів фізичних осіб.

Приватне підприємство ТК «Домострой» є платником екологічного податку.

Об’єктом та базою оподаткування для підприємства є обсяги та види забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Сума податку обчислюється за податковий (звітний) квартал.

Приватне підприємство «ТК Домострой» зобов’язане сплачувати екологічний податок, що справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення подано в додатку Розрахунок цього податку за 2012 рік подано у таблиці 8.1 на основі Податкової декларації з екологічного податку (Додаток 17).

Таблиця 8.1.

Розрахунок екологічного податку ПП «ТК Домострой»

№ з/п

Назви забруднюючих речовин

Фактичні обсяги викидів, тонн

Ставки податку в поточному році, грн./т

Сума нарахованого податкового зобов’язання, грн.

1.

Азоту оксиди

0,077

664,84

51,19

2.

Вуглецю окис

0,194

25,05

4,86

3.

Двоокис вуглецю

52,89

0,11

5,82

Нараховано податку за звітний квартал

61,87

Приватне підприємство «ТК Домострой» складає податкову декларацію та подає її протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, до органів державної податкової служби та сплачує податок протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання податкової декларації.

Приватне підприємство «ТК Домострой» є платником податку на прибуток.

Об’єктом оподаткування податку на прибуток для підприємства є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом зменшення суми доходів звітного періоду, визначених згідно зі статтями 135 - 137 ПКУ, на собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг та суму інших витрат звітного податкового періоду, визначених згідно зі статтями 138 - 143 ПКУ, з урахуванням правил, встановлених статтею 152 ПКУ.

Спрощено формулу визначення об’єкта оподаткування тепер можна зобразити так:

П=Д-С-ІВ,

де П- прибуток;

Д-доходи;

С - собівартість;

ІВ - інші витрати

Відповідно до Перехідних положень Податкового Кодексу України ставки податку на прибуток становлять:

з 1 квітня 2011 року по 31 грудня 2011 року включно - 23 відсотки;

з 1 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року включно - 21 відсоток;

з 1 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року включно - 19 відсотків, а для суб’єктів індустрії програмної продукції, які застосовують особливості оподаткування, передбачені в пункті 15 підрозділу 10 цього розділу, - 5 відсотків;

з 1 січня 2014 року - 16 відсотків, а для суб’єктів індустрії програмної продукції, які застосовують особливості оподаткування, передбачені в пункті 15 підрозділу 10 цього розділу, - 5 відсотків.

Розрахунок податку на приуток за 2012 рік подано у таблиці 8.1 на основі Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (Додаток 18).

Таблиця 8.2.

Розрахунок податку на прибуток на ПП «ТК Домострой» за 2012 рік

Показники

Сума

1

2

Доходи, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування

3046832

Дохід від операційної діяльності

2292954

Інші доходи

753878

- проценти

88

- доходи від операцій оренди/лізингу

585338

- дохід визначений відповідно до ст.146 р.ІІІ ПКУ

150135

- дохід визначений відповідно до ст.147 р.ІІІ ПКУ по операціях із землею та її капітальним поліпшенням

18300

- суми безнадійної кредиторської заборгованості

17

Витрати, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування

3036832

Адміністративні витрати

2168914

Інші витрати звичайної діяльності та інші операційні витрати

867918

- суми нарахованих податків та зборів, установлених Податковим Кодексом України, а також інших податкових платежів, встановлених законодавчими актами

105117

- витрати на операції оренди/лізингу

4000

- витрати на інформаційне забезпечення господарської діяльності платника податку, в тому числі з питань законодавства, на придбання літератури, оплату інтернет-послуг і передплату спеціалізованих періодичних видань

4800

- інші витрати господарської діяльності, до яких розділом ІІІ ПКУ прямо не встановлено обмежень щодо віднесення до складу витрат

754001

Об’єкт оподаткування від усіх видів діяльності

10000

Ставка податку на прибуток, %

21

Податок на прибуток за звітний період

2100

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Шляхи підвищення рентабельності підприємства
Прибуток є однією з основних категорій товарного виробництва. Це передусім категорія, що характеризує відносини, які складаються в процесі суспільного виробництва. Суть фінансової дія ...

Управлінський облік, аналіз і бюджетування витрат на матеріалах СГПП Рать
В сучасних умовах господарювання операційна діяльність підприємств досить широко розгалужена. Це виробництво і реалізація продукції, товарів, запасів, послуг, виконання робіт, реалізаці ...

Витрати основної діяльності залізничного транспорту
Економічний аналіз є конкретною методологічною дисципліною. Ґрунтуючись на матеріалах інших економічних дисциплін і значною мірою узагальнюючи набуті студентами знання, він допоможе майб ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.