Меню сайту

Основні проблеми розвитку аграрно-промислового комплексу та шляхи їх вирішення

Сучасний аграрно-промисловий комплекс є важливим сектором економіки України. Це складний комплекс виробництва, що об'єднує різні галузі народного господарства. Агропромисловий комплекс значною мірою визначає соціально-економічний розвиток країни, рівень життя населення, його забезпечення продуктами харчування, а промисловість - сільськогосподарською сировиною. Саме через це він є важливою ланкою економіки і мусить мати пріоритетний розвиток.

Сприятливі ґрунтово-кліматичні передумови, родючі землі та давні хліборобські традиції мають сприяти розвитку АПК, одержанню врожаїв сільськогосподарських культур в обсягах, достатніх для забезпечення внутрішніх потреб і формування експортного потенціалу. Як бачимо можливості для розвитку цього комплексу в України є, проте існує комплекс проблем, наведених у таблиці1, що перешкоджають перетворенню АПК у високоефективну сферу економіки.

Основні проблеми

Шляхи їх вирішення

Низький рівень залучення інвестиційних ресурсів.

Створення більш привабливого інвестиційного середовища, особливо для іноземних інвесторів. У 2010р. суб'єктами господарювання за рахунок усіх джерел фінансування у сільське господарство, мисливство, лісове господарство вкладено 12,2 млрд. грн. інвестицій в основний капітал. У розвиток цього сектору станом на 1 січня 2011р. вкладено 833,7 млн. дол. США прямих іноземних інвестицій (наростаючим підсумком з початку інвестування), що становить 1,9% загального обсягу іноземних інвестицій в Україну.

Проблема узгодження цін і прибутковості підприємств аграрної сфери

Йдеться про необхідність внесення серйозної корекції в економічний механізм. Його функціонування, на жаль, не вирішує питання фінансового забезпечення комплексу.

Недостатній рівень підтримки з боку держави.

Державне регулювання АПК має проявлятися у розвитку різних форм власності на землю і господарювання; сприянні розвитку конкуренції; поступовому відмовленні від державних контрактів на виробництво і поставку сільськогосподарської продукції; розробці і здійсненні цільових програм розвитку виробничої і соціальної інфраструктури на селі при фінансовій підтримці держави.

Недосконалість системи збуту сільськогосподарської продукції.

Удосконалення ринкової інфраструктури: бірж, торгових будинків, брокерських і дилерських контор та ін Ці установи повинні підтримувати систему збуту сільськогосподарської продукції та постачання матеріально-технічних засобів.

Застарілість технічної бази АПК.

Насамперед потрібно зорієнтувати вітчизняну промисловість (хімічну, машинобудівну) на виготовлення для галузей АПК необхідних машин, обладнання, добрив та засобів захисту рослин і тварин. Необхідність технічного переозброєння галузі.

Низький рівень заробітної плати.

Створення великої кількості нових, технологічно більш досконалих робочих місць, особливо в тих галузях АПК, де виготовляються засоби виробництва для сільського господарства; підвищення рівня заробітних плат. У 2010р. у сільському господарстві, мисливстві та лісовому господарстві було зайнято понад 3 млн. осіб. Фонд оплати праці, нарахований за рік штатним працівникам сільського господарства становив 10201,8 млн. грн., або 3,5% загального фонду, що був нарахований в економіці країни. Середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника підприємств сільського господарства у 2010р. зросла проти 2009р. на 19,4%, але при цьому залишилась однією з найнижчих серед усіх видів економічної діяльності й становила 1430 грн.

Наявність заборгованості з виплати заробітних плат перед робітниками АПК.

Протягом 2010р. заборгованість із виплати заробітної плати працівникам сільського господарства скоротилася на 40,1% і станом на 1 січня 2011р. становила 40,1 млн. грн., що складає 3,3% загального боргу по країні. При цьому 24,6 млн. грн., або 61,3% заборгованої заробітної плати сконцентровано на підприємствах-банкрутах (суб'єктах господарювання, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом).

Нестабільність та невизначеність законодавчих актів, різкі та непередбачувані зміни у податковій політиці.

Чітке визначення та остаточне закріплення нормативно-правових актів з питань регулювання діяльності АПК. Завчасне попередження про зміни у законодавстві з питань діяльності цього комплексу. Надання державою податкових пільг для розвитку АПК.

Зменшення посівних площ, урожайності та зниження якості ґрунтів.

Застосування добрив є одним із визначальних елементів у системі заходів щодо нарощування обсягів і підвищення урожайності сільськогосподарських культур. Застосування мінеральних добрив збільшилося на 19,6% рівня 2009 року, органічних добрив зменшилося на 5,4 % рівня 2009 року,проведено вапнування ґрунтів та гіпсування ґрунтів. Загальна посівна площа сільськогосподарських культур під урожай 2010р. порівняно з 2009р. зменшилась на 38,5 тис. га (на 0,1%) і становила 27,0 млн. га. В аграрних підприємствах посівні площі сільськогосподарських культур зменшились на 1,1% і становили 19,0 млн. га, або 70,4%, господарствах населення - збільшилися на 2,2% (8,0 млн. га, або 29,6%).

Скорочення поголів'я великої рогатої худоби в господарствах усіх категорій.

Забезпечення фермерським господарствам усіх належних умов для утримання великої рогатої худоби. Проведення профілактичних мір та ретельний нагляд за станом здоров’я худоби На 1 січня 2011р. в країні нараховувалось 4494,4 тис. голів великої рогатої худоби, що на 332,3 тис. голів, на 6,9%, менше порівняно з початком 2010р., у т.ч. у сільгосппідприємствах - 1526,4 тис. голів (на 100,7 тис. голів, на 6,2% менше), у господарствах населення - 2968,0 тис. голів (на 231,6 тис. голів, на 7,2% менше). Поголів'я корів в аграрних підприємствах (589,1 тис. голів) зменшилось на 2,6%, у господарствах населення (2042,1 тис. голів) - на 4,2%.

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Загальна характеристика господарської діяльності приватного підприємства ТК Домострой
Метою дипломної роботи є закріплення одержаних у коледжі теоретичних знань та набуття практичних навичок фінансової роботи на підприємствах різних форм власності, уміння аналізувати та ...

Формування стратегії розвитку та її реалізація на підприємстві харчової промисловості
Сучасний етап розвитку економіки України характеризується докорінною зміною умов функціонування організації, що обумовлюється підвищенням рівня мобільності зовнішніх чинників та посилен ...

Економіко-статистичне дослідження рівня витрат за 1 гривню запущеної в обіг продукції
В умовах ринкових відносин підприємству потрібне постійне вдосконалення стратегії розвитку та ефективності виробництва, для підвищення конкурентоспроможності товарів на ринку. Для досягн ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.