Меню сайту

Основні проблеми розвитку аграрно-промислового комплексу та шляхи їх вирішення

Сучасний аграрно-промисловий комплекс є важливим сектором економіки України. Це складний комплекс виробництва, що об'єднує різні галузі народного господарства. Агропромисловий комплекс значною мірою визначає соціально-економічний розвиток країни, рівень життя населення, його забезпечення продуктами харчування, а промисловість - сільськогосподарською сировиною. Саме через це він є важливою ланкою економіки і мусить мати пріоритетний розвиток.

Сприятливі ґрунтово-кліматичні передумови, родючі землі та давні хліборобські традиції мають сприяти розвитку АПК, одержанню врожаїв сільськогосподарських культур в обсягах, достатніх для забезпечення внутрішніх потреб і формування експортного потенціалу. Як бачимо можливості для розвитку цього комплексу в України є, проте існує комплекс проблем, наведених у таблиці1, що перешкоджають перетворенню АПК у високоефективну сферу економіки.

Основні проблеми

Шляхи їх вирішення

Низький рівень залучення інвестиційних ресурсів.

Створення більш привабливого інвестиційного середовища, особливо для іноземних інвесторів. У 2010р. суб'єктами господарювання за рахунок усіх джерел фінансування у сільське господарство, мисливство, лісове господарство вкладено 12,2 млрд. грн. інвестицій в основний капітал. У розвиток цього сектору станом на 1 січня 2011р. вкладено 833,7 млн. дол. США прямих іноземних інвестицій (наростаючим підсумком з початку інвестування), що становить 1,9% загального обсягу іноземних інвестицій в Україну.

Проблема узгодження цін і прибутковості підприємств аграрної сфери

Йдеться про необхідність внесення серйозної корекції в економічний механізм. Його функціонування, на жаль, не вирішує питання фінансового забезпечення комплексу.

Недостатній рівень підтримки з боку держави.

Державне регулювання АПК має проявлятися у розвитку різних форм власності на землю і господарювання; сприянні розвитку конкуренції; поступовому відмовленні від державних контрактів на виробництво і поставку сільськогосподарської продукції; розробці і здійсненні цільових програм розвитку виробничої і соціальної інфраструктури на селі при фінансовій підтримці держави.

Недосконалість системи збуту сільськогосподарської продукції.

Удосконалення ринкової інфраструктури: бірж, торгових будинків, брокерських і дилерських контор та ін Ці установи повинні підтримувати систему збуту сільськогосподарської продукції та постачання матеріально-технічних засобів.

Застарілість технічної бази АПК.

Насамперед потрібно зорієнтувати вітчизняну промисловість (хімічну, машинобудівну) на виготовлення для галузей АПК необхідних машин, обладнання, добрив та засобів захисту рослин і тварин. Необхідність технічного переозброєння галузі.

Низький рівень заробітної плати.

Створення великої кількості нових, технологічно більш досконалих робочих місць, особливо в тих галузях АПК, де виготовляються засоби виробництва для сільського господарства; підвищення рівня заробітних плат. У 2010р. у сільському господарстві, мисливстві та лісовому господарстві було зайнято понад 3 млн. осіб. Фонд оплати праці, нарахований за рік штатним працівникам сільського господарства становив 10201,8 млн. грн., або 3,5% загального фонду, що був нарахований в економіці країни. Середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника підприємств сільського господарства у 2010р. зросла проти 2009р. на 19,4%, але при цьому залишилась однією з найнижчих серед усіх видів економічної діяльності й становила 1430 грн.

Наявність заборгованості з виплати заробітних плат перед робітниками АПК.

Протягом 2010р. заборгованість із виплати заробітної плати працівникам сільського господарства скоротилася на 40,1% і станом на 1 січня 2011р. становила 40,1 млн. грн., що складає 3,3% загального боргу по країні. При цьому 24,6 млн. грн., або 61,3% заборгованої заробітної плати сконцентровано на підприємствах-банкрутах (суб'єктах господарювання, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом).

Нестабільність та невизначеність законодавчих актів, різкі та непередбачувані зміни у податковій політиці.

Чітке визначення та остаточне закріплення нормативно-правових актів з питань регулювання діяльності АПК. Завчасне попередження про зміни у законодавстві з питань діяльності цього комплексу. Надання державою податкових пільг для розвитку АПК.

Зменшення посівних площ, урожайності та зниження якості ґрунтів.

Застосування добрив є одним із визначальних елементів у системі заходів щодо нарощування обсягів і підвищення урожайності сільськогосподарських культур. Застосування мінеральних добрив збільшилося на 19,6% рівня 2009 року, органічних добрив зменшилося на 5,4 % рівня 2009 року,проведено вапнування ґрунтів та гіпсування ґрунтів. Загальна посівна площа сільськогосподарських культур під урожай 2010р. порівняно з 2009р. зменшилась на 38,5 тис. га (на 0,1%) і становила 27,0 млн. га. В аграрних підприємствах посівні площі сільськогосподарських культур зменшились на 1,1% і становили 19,0 млн. га, або 70,4%, господарствах населення - збільшилися на 2,2% (8,0 млн. га, або 29,6%).

Скорочення поголів'я великої рогатої худоби в господарствах усіх категорій.

Забезпечення фермерським господарствам усіх належних умов для утримання великої рогатої худоби. Проведення профілактичних мір та ретельний нагляд за станом здоров’я худоби На 1 січня 2011р. в країні нараховувалось 4494,4 тис. голів великої рогатої худоби, що на 332,3 тис. голів, на 6,9%, менше порівняно з початком 2010р., у т.ч. у сільгосппідприємствах - 1526,4 тис. голів (на 100,7 тис. голів, на 6,2% менше), у господарствах населення - 2968,0 тис. голів (на 231,6 тис. голів, на 7,2% менше). Поголів'я корів в аграрних підприємствах (589,1 тис. голів) зменшилось на 2,6%, у господарствах населення (2042,1 тис. голів) - на 4,2%.

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Франчайзинг як засіб мінімізації підприємницьких ризиків
Актуальність теми. Для української економіки питання розвитку підприємництва вирішується протягом двох десятиліть, проте ще і досі не втратило своєї актуальності. Постійні спроби зблизит ...

Циклічність економічного розвитку, її природа та методи сучасного регулювання
Ринкова економіка, як відомо, прагне досягти рівноваги всіх процесів, що в ній відбуваються. Макроекономічна рівновага - це економічна рівновага на рівні держави. Для неї характерним є п ...

Економічний аналіз
В нових умовах формування ринкових відносин, функціонування підприємств різних форм власності, необхідно знаходити нові шляхи підвищення ефективності суспільного виробництва, а також ум ...

Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.