Меню сайту

Фінансовий стан агропромислового підприємства в контексті економічної безпеки

Як зазначалося у першому розділі роботи, задля досягнення економічної безпеки підприємства необхідно, з одного боку, раціонально використовувати його ресурси, з іншого - забезпечити успішну роботу підприємства з мінімальним впливом зовнішнього та внутрішнього середовища, оскільки уникнути цього впливу загалом ніколи не вдасться.

Згадуючи економічну безпеку підприємства варто визначити ті фактори, які впливають на неї. Будь-які фактори можуть впливати як з позитивного аспекту, так і з негативної сторони, але в даному випадку нас цікавить остання група.

Фактори негативного впливу на економічну безпеку можуть бути об'єктивними та суб'єктивними. Об'єктивними вважаються такі негативні впливи, які виникають без участі та мимоволі конкретного підприємства чи його окремих робітників, а суб'єктивні є наслідком неефективної роботи підприємства в цілому чи його робітників (перш за все керівників та функціональних менеджерів).

Пропонуємо розглянути найважливіші фактори, які мають вплив на економічну безпеку підприємства:

ступінь досконалості законодавчої бази,

рівень оподаткування,

доступ на світові ринки збуту,

інвестиційна привабливість регіону, держави. [12]

Розглянемо кожен із них детальніше. В першу чергу, повинна бути створена така законодавча база, яка б могла не лише регулювати правовідносини, а й була підготовлена для реалізації різноманітних бізнес- процесів, змогла забезпечити чесні існування та взаємовідносини різних підприємств на ринку.

Що стосується оподаткування, то виділяють його різні методи, але на мою думку, для аграрних підприємств найоптимальнішим буде пропорційне оподаткування, оскільки за такого методу встановлюється стабільна ставка, незалежно від збільшення об'єкта оподаткування.

Підприємства повинні також мати вільний вихід на ринок задля не лише купівлі ресурсів, але й для збуту продукції, створеної з цих ресурсів.

Що стосується останнього з факторів впливу, поняття інвестиційної привабливості важливе в процесах міжрегіонального та міждержавного переміщення капіталу, як одного з основних факторів економічного розвитку. В силу значної територіальної нерівномірності розподілу економічних факторів взагалі та капіталу зокрема, країни, регіони та й самі підприємства виступають конкурентами в боротьбі за вільні ресурси. Проте це може бути позитивним лише в тому випадку, коли на ринку існує «здорова» конкуренція.

Варто зазначити й те, що, насамперед, економічна безпека підприємства залежить від економічної безпеки держави, регіону, адже ґрунтується на їхньому фінансовому, сировинному та виробничому потенціалі, перспективах розвитку. Саме тому наявність багаторівневої концепції економічної безпеки господарюючих суб'єктів усіх рівнів дає можливість забезпечити передбачуваність зовнішніх загроз підприємствам.

У сучасних умовах господарювання надто важливе значення набуває забезпечення економічної безпеки підприємств АПК. Використання системи забезпечення економічної безпеки аграрних підприємств дозволить забезпечити раціональне господарювання підприємств, фірм, господарств, приймати активні управлінські рішення щодо виведення економіки з кризового стану.

Для розробки та реалізації ефективної системи економічної безпеки агропромислових підприємств необхідно визначити фактори, які значно впливають на результативний показник.

В якості критерію рівня впливу або щільності зв'язку пропонується використовувати показник кореляції (г).

Коефіцієнт кореляції є відносною мірою зв'язку між двома ознаками, тому він може набувати значення від -1 до +1. Чим ближче значення г до ±1, тим щільніший зв'язок. Знак "+" вказує на прямий, а знак "-" - на зворотний зв'язок. При г=0 зв'язок відсутній [4].

Таблиця 3.1 Абсолютні показники діяльності досліджуваного підприємства (табл. 3.1)

Фактор впливу

Умовне позначення

1. Необоротні активи, тис. грн

НА

2. Оборотні активи, тис. грн

OA

3. Дебіторська заборгованість, тис. грн

ДЗ

4. Кошти та їхні еквіваленти, тис. грн

к

5. Актив балансу, тис. грн

А

6. Поточні зобов'язання, тис. грн

ПЗ

7. Власний капітал, тис. грн

вк

8. Чистий дохід, тис. грн

чд

9. Чистий прибуток, тис. грн

чп

10. Валовий прибуток, тис. грн

вп

11. Собівартість реалізованої продукції, тис. грн

с

12. Вартість основних засобів підприємств, тис. грн

воз

13. Вартість зношення основних засобів, тис. грн

ВОЗзнос

14. Чисельність робітників за штат, розкладом, осіб

Ч

15. Довгострокові зобов'язання

ДЗ

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Витрати основної діяльності залізничного транспорту
Економічний аналіз є конкретною методологічною дисципліною. Ґрунтуючись на матеріалах інших економічних дисциплін і значною мірою узагальнюючи набуті студентами знання, він допоможе майб ...

Використання трудових ресурсів Західної України
Перехід до ринкової економіки на сучасному етапі характеризується поступовим зрушенням в структурі зайнятості населення за галузями, сферами та секторами економіки України. Розглядаючи проб ...

Види економічного ефекту від впровадження науково-дослідних робіт
В економічній науці першорядне значення мають питання, пов’язані з оцінкою ефективності ресурсів, які використовуються, витрат, які здійснюються та рішень, що приймаються. Всі проблеми ...

Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.