Меню сайту

Фактори економічної безпеки підприємства АПК

Зміни сучасних умов функціонування економічних організацій зумовлює потребу у розробці та впровадженні сучасних методів і способів реалізації цільових настанов економічних організацій із забезпеченням їх конкурентоспроможності у довгостроковій перспективі. Цим і обумовлена актуальність аналіз процесу розробки та впровадження інноваційних технологій, як головного елементу механізму економічної безпеки вітчизняних підприємств в сучасних умовах.

Питання ролі інновацій в економічній системі знайшли одне з провідних місць в дослідженнях вітчизняних та зарубіжних економістів і учених. До них передусім належать праці: Й. Шумпетера, Г. Менша, Б. Твіста, Б. Санто, П. Друкера, Бажала, В. Геєця, Л. Безчасного, О. Білоуса, А. Гальчинського.

Проблемам інноваційного розвитку присвячено багато робіт, в яких досліджено зміст, фактори, напрями, стратегії і методи забезпечення такого типу розвитку, визначено його вплив на розвиток держави та регіонів, окремих галузей і підприємств.

В роботах названих вчених знайшло всебічне висвітлення проблеми інноваційного розвитку підприємства. Проте зміст інноваційного розвитку підприємства як головного фактору забезпечення економічної безпеки підприємтсва в сучасних умовах потребує подальшого дослідження.

Зміст економічної безпеки підприємств розкривається через забезпечення реалізації стратегічних інтересів підприємства на основі використання можливостей зовнішнього середовища із застосуванням продуктивної взаємодії із суб’єктами зовнішнього середовища.

Отже, під економічною безпекою суб’єкта господарювання вважається характеристика суб’єкта господарювання, яка відображає його здатність реалізувати власні стратегічні економічні інтереси при певних зовнішніх умовах завдяки захисту від існуючих і потенційних загроз та використанню можливостей, що надає зовнішнє середовище.

На підставі аналізу існуючих підходів до визначення стратегії розвитку підприємств, можливо сутність стратегії розглядати як приоритетне стрижневе завдання, яке визначає направлення перспективного розвитку, має необхідне науково-технічне забезпечення і являється засобом досягнення мети їх прискореного розвитку. Такою стратегією для підприємства повинна бути стратегія інноваційного розвитку.

Під інноваційним розвитком розуміється складний процес прикладного характеру створення та впровадження інновацій з метою якісних змін об’єкта керування та отримання економічного, соціального, екологічного, науково технічного чи іншого виду ефекту, який пов’язаний з необхідною умовою виживання і розвитку підприємств у довгостроковій перспективі.

Ознаками інноваційного розвитку підприємств є:

) створення, впровадження і комерціалізація інновацій;

) якісна зміна об’єкта керування;

) отримання соціального, економічного, екологічного, науково-технічного ефекту;

) стійке зростання прибутковості у довгостроковій перспективі;

Наявність всіх ознак є обов’язковою для того, щоб ідентифікувати підприємство з інноваційним типом розвитку.

Особливостями інноваційного типу розвитку є:

) новації пропонуються, відбираються і впроваджуються свідомо і цілеспрямовано;

) ґрунтується на світових результатах науково-технічного прогресу, власних інноваційних ідеях, проектах, кадрах .

При цьому ціллю діяльності підприємства є розширення сфери влади на ринку. Інноваційний процес передбачає зміну у виробничому, технологічному процесах, освоєння та впровадження прогресивних ідей у практичну діяльність підприємств та їхня комерціалізація.

Таким чином інноваційний розвиток підприємства означає створення, впровадження і комерціалізацію інновацій, які забезпечують якісні зміни об’єкта керування, соціальний, економічний, екологічний ефекти, стійке зростання прибутковості, інвестиційної привабливості підприємства в довгостроковій перспективі.

Подібні статті по економіці

Формування та використання виробничої потужності підприємства
В умовах формування та розвитку ринкових відносин центр господарської діяльності зміщується до первинної ланки економічної системи - підприємства. Підприємство є головним структуроутвор ...

Шляхи покращення стану ефективності використання активів ПАТ Полтавакондитер
Серед основних проблем, з якими на даному етапі розвитку економіки зіштовхуються українські підприємства, особливе місце належить ефективному управлінню активами , підприємства їх складом та ...

Іноземні інвестиції в Україну
Розвиток будь-якої держави пов'язаний з динамікою інвестиційних процесів, структурним та якісним оновленням виробництва і створення ринкової інфраструктури. Чим інтенсивніше здійснюється ...

Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.