Меню сайту

Аналіз договірних взаємовідносин на підприємстві

Найбільшу частку документально оформлених взаємовідносин у підприємництві становлять договори сфер внутрішньогосподарської та зовнішньоекономічної діяльності (відповідно: купівля-продаж, оренда, лізинг; декларування, ліцензування, консигнація, імпорт-експорт), предметом яких виступають конкретні матеріальні цінності - продукція, майно, товари. Решта господарських та інших взаємовідносин оформляється у вигляді договорів, контрактів або угод стосовно підрядних послуг (інформаційних, юридичних, аудиторських, брокерських, рекламних); трудових відносин (колективні договори, тарифні угоди, контракти про наймання керівника чи працівника); страхування людей від нещасних випадків і майна від техногенних руйнівних процесів; розрахунків і кредитування (розрахунково-касового обслуговування, поручительства, позики під заставу, кредитних договорів).

Основною правовою формою, яка опосередковує відносини щодо матеріально-технічного забезпечення даного підприємства, є договір на поставку продукції виробничо-технічного призначення. Зміст і порядок укладення цього договору відповідають вимогам чинного законодавства.

Прикладом такого договору є договір купівлі-продажу зерна від 23 січня 2006 року (Додаток Г), згідно з яким корпорація «Закарпатсадвинпром» (Продавець) в особі генерального директора Гісема В.В., що діє на підставі Статуту, з одного боку, та сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Промінь» (Покупець), в особі директора Богдан В.Ю., який діє на підставі статуту, з іншого боку, уклали договір про наступне: предмет договору, порядок розрахунків, відповідальність сторін і вирішення спорів, строки дії договору та інші умови. За цим договором Продавець зобов’язується продати, а Покупець прийняти і оплатити 109,1 тонн пшениці, по ціні 550,0 гривень за тонну, загальна сума договору становить 60005,0 гривень. Розрахунок Покупцем за поставлену пшеницю проводиться на протязі 15 днів з моменту здачі-приймання продукції. При недотриманні строків прийому продукції, Покупець відшкодовує Продавцю прямі витрати по зберіганню, тобто 4 тисячі гривень в місяць. Всі спори, які виникають стосовно цього договору, вирішуються представниками обох сторін. Якщо спір неможливо вирішити таким чином, то він вирішується в судовому порядку. Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання сторонами своїх зобов’язань по ньому. Якщо умови договору порушуються, то винна сторона відшкодовує іншій всі збитки, включаючи втрачену вигоду. Також договір містить дані про місцезнаходження сторін і реквізити, скріплений гербовими печатками і підписами директорів обох сторін. З вищесказаного можна зробити висновок, що цей договір складено відповідно до законодавства України і є вигідним для обох сторін.

Оскільки ДП «ВиноГрад» створено не так давно і воно не є дуже великим, то воно не має власних приміщень для зберігання сировини, техніки, виконання певних ремонтних робіт, тому воно змушене звертатись до інших фізичних чи юридичних осіб аби вони надали підприємству необхідні послуги.

Як бачимо договір про надання послуг від 1 квітня 2010 року було укладено між ДП «Вино Град» в особі директора Лапоног С.Ю. (Замовник) з одного боку і Радгосп-заводом «Великолазівським» (Виконавець) в особі директора Смоляра Ю.Б. з іншої сторони про те, що Виконавець зобов’язується за дорученням Замовника протягом визначеного строку надавати, а Замовник оплачувати наступні послуги: зберігання сільськогосподарської техніки на площадці, надання приміщення фарбового цеху для ремонтних робіт, організація проживання сезонних працівників, зберігання зерна під навісом, виконання тракторами сільськогосподарських робіт. Вартість даних послуг вказується в додатку №1 до договору, оплата проводиться протягом 10 банківських днів з дня підписання акту прийому-передачі виконаних робіт шляхом перерахування коштів на рахунок Виконавця. Порушенням договору є його невиконання або неналежне виконання. Сторона, яка порушила договір несе відповідальність згідно чинного законодавства України, крім випадків, коли порушення сталося не з її вини і вона змогла довести, що вжила всіх необхідних заходів для належного виконання умов договору.

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Економіка сім'ї теоретичний аспект
Cкладність і суперечливість просування економіки України шляхом ринкових реформ значною мірою пов'язані з недооцінкою загальної ролі сектора сімейної економіки у формуванні ринкової сист ...

Газова промисловість Росії
У період ринкових реформ галузі паливно-енергетичного комплексу Росії удосконалювалися структурні та управлінські. На відміну від нафтової промисловості, де за період соціально-економіч ...

Форми та системи оплати праці
Наймана праця є одним із важливих елементів ринкової системи господарювання. Робоча сила найманих працівників на ринку праці виступає як товар, який має вартість. Найбільш актуальним в ...

Copyright © 2024. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.